Hopp til innhold

Kragerø kommune på ROBEK-lista

Med et netto driftsresultat på minus 71 millioner kroner, havner Kragerø kommune på den dystre ROBEK-lista.

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse, eller som ikke har fattet vedtak om økonomiplan eller årsbudsjett og årsregnskap innenfor gjeldende frister.

Tallene som ble presentert for media i et møte onsdag ettermiddag, viser at Kragerø har hatt høyere forbruk enn prognosen på 42 millioner som ble lagt frem i 2. tertial høsten 2023.

– Det foreløpige regnskapet sendes over til revisjonen 22. februar i tråd med vårt økonomireglement, skriver kommunedirektør Dag W. Eriksen i en pressemelding.

Etter at fond og andre avsetninger er trukket fra, viser regnskapet for 2023 et udekket merforbruk på 53 millioner kroner.

Dette medfører at Kragerø kommune vil bli meldt inn på ROBEK-lista etter at regnskap 2023 er vedtatt i kommunestyret i mai 2024.

– Kragerø kommune har hatt en negativ resultatutvikling over flere år. Det er fortsatt kommunalområde helse og omsorg som står for det meste av merforbruket, skriver Eriksen.

Kommunedirektøren mener det underbygger at området trolig over tid har hatt et for lavt budsjett sammenlignet med det faktiske behovet.

Innenfor de øvrige kommunalområdene preges resultatet av enkelte større avvik fra det som er budsjettert.

– Hos NAV har vi sett en økning av sosialhjelp. Innenfor areal og byggesak er det som tidligere varslet manglende byggesaksgebyrer som gir et merforbruk på seks millioner kroner, melder Eriksen.

Kommunedirektøren viser til at selv om Kragerø totalt sett har fått økte skatteinntekter også i 2023, har kommunen hatt en nedgang i konsesjonskraft på fem millioner kroner.

– Det har også vært en total netto økning i renteutgifter på 11 millioner kroner som er med på å redusere de totale inntektene.

Kommunestyret skal vedta endelig årsregnskap og årsberetning i sitt møte 23 mai.

I forkant av dette er Statsforvalteren invitert til kommunestyret den 14. mars for å gjøre rede for hva det vil si å være på ROBEK-lista, og hvordan de vil følge opp Kragerø kommunes økonomi i årene som kommer.

– Det legges opp til et aktivt arbeid i formannskapet gjennom året for å tilrettelegge for en langsiktig bærekraftig økonomi for Kragerø kommune, skriver Eriksen.

Portrettbilde av kommunedirektør i Kragerø, Dag Willien Eriksen.
Foto: Oda Bjønnes Hanslien / NRK