Dette får Vestfold

Regjeringen satser på jernbane.

Høyhastighetstog
Foto: Wärter for Deutsche Bahn

Arbeidene på E18-strekningen Sky i Vestfold – Langangen forutsettes startet i løpet av 2009. Arbeidene på de gjenstående E18-strekningene Gulli Langangen og Bommestad Sky forutsettes å starte i løpet av perioden 2010-2019.

Utbygging av Vestfoldbanen

Prosjektet dobbeltspor Barkåker – Tønsberg på Vestfoldbanen er startet, og skal fullføres i første fireårsperiode. Prosjektet har en lengde på 7,7 kilometer, medregnet tilkopling til eksisterende trasé. Prosjektet har en investeringskostnad på 1 490 millioner kroner, og det gjenstår å bevilge 1 115 millioner kroner etter 2009.

Etter Barkåker – Tønsberg prioriteres videre utbygging av Vestfoldbanen med 8,1 kilometer dobbeltspor mellom Holm og Holmestrand.

Reguleringsplanen ventes å foreligge våren 2009, og byggeplanen ventes ferdig høsten 2009. Prosjektet har et kostnadsanslag på 2 214 millioner kroner.

Tilrettelegger for høyhastighetstog

Prosjektet Holmestrand – Nykirke planlegges bygget i perioden 2013-2019. Prosjektet er en videreføring av strekningen Holm – Holmestrand. Prosjektet omfatter bygging av 6,1 kilometer dobbeltspor. Når de to strekningene Holm – Holmestgrand og Holmestrand – Nykirke er bygget, blir banen 3,1 kilometer kortere enn i dag. Samferdselsdepartementet har bedt Jernbaneverket om å revurdere traséføringen forbi Holmestrand for å legge til rette for at tog kan passere i høyere fart enn dagens planer leggere opp til.

Ny bane mellom Farriseidet og Porsgrunn (Eidangerforbindelesen) vil gi en kjøretidsbesparelse på 22 minutter. Prosjektet, som har et kostnadsanslag på 3 691 millioner kroner, er viktig for å binde sammen områder med stor befolkningstetthet. Eidangerforbindelsen er i utgangspunktet planlagt som enkeltsporet strekning med kryssingsspor. Samferdselsdepartementet har bedt Jernbaneverket om å vurdere om det er mer hensiktsmessig å bygge hele eller deler av strekningen som dobbeltspor som ledd i framtidige planer om å kople sammen Vestfold og Sørlandsbanen.