Vil koble Vestfoldbanen til Sørlandsbanen

En sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen med dobbeltspor er et viktig tiltak for regional utvikling fordi det styrker kommunikasjonen mellom Agder-, Grenlands- og Vestfold-byene. Det mener fylkesrådmannen i Vestfold.

Dobbeltspor på Vestfoldbanen

Et dobbeltspor mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen

Foto: Henrik Bøe / NRK

Nå legger han fram en sak for Hovedutvalget for samferdsel og areal. Bakgrunnen er at Jernbaneverket har sendt ut på høring en såkalt konseptvalgutredning (KVU) der det vurderes en sammenkobling av de to jernbanestrekningene (det som kalles Grenlandsbanen).

Jernbaneverket anbefaler en løsning med dobbeltspor som gir rom for flere tog samt to stopp for fjerntoget i henholdsvis Porsgrunn og Tangen i Kragerø. Det vil gi en reisetid mellom Oslo og Kristiansand på 3 timer og 21 minutter mot 4 timer og 28 minutter i dag.

Denne løsningen støttes av fylkesrådmannen i Vestfold. Det er ikke det billigste alternativet, - prislappen er på 25,6 milliarder kroner -, men i sakspapirene til hovedutvalget konkluderes det med at alternativet vil øke den samfunnsmessige verdien av InterCity-tog og Grenlandsbanen. Et annet argument som brukes er at alternativet vil ha kapasitet til å håndtere mer godstrafikk, bedre lokaltogtilbud og økt frekvens på Sørlandsbanen.

Mer miljøvennlig

En mulig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen har vært diskusjonstema i mange år.

Fylkesrådmannen legger også vekt på samfunnsnytten som et dobbeltspor vil ha i et miljøvennlig perspektiv:

«Toget som transportmiddel kan frakte en større mengde mennesker over lengre distanser, på en mer miljøvennlig og effektiv måte sett i forhold til andre transportformer som bil og buss».

Saken legges fram for hovedutvalget 25. oktober, og høringsfristen er 31. oktober.