Vil flytte fangetransporter

Politidirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet
anbefaler å flytte ansvaret for transport av varetektsfanger fra politiet til kriminalomsorgen i politidistriktene Sør-Øst og Oslo.
Anbefalingen bygger på et pilotprosjekt hvor Kriminalomsorgen overtok ansvaret for transport og framstilling i Buskerud, Telemark og Vestfold.

Målet er å frigjøre politiutdannet personell til politioperativt arbeid og effektivisere transporten av varetektsinnsatte. Saken er til behandling i Justisdepartementet. Det forventes
en avgjørelse i løpet av året.