Dette betyr statsbudsjettet for Vestfold

Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjettet for 2018. Dette betyr budsjettet for Vestfold.

Statsbudsjettet
Foto: NRK

Klokken 10.00 i dag presenterte finansminister Siv Jensen regjeringens forslag til statsbudsjettet for neste år. Her er nøkkelpunktene for Vestfold.

Utdanning

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), som blant annet har studiested i Vestfold, med 1,7 millioner kroner til 40 studieplasser i IKT.

Sysselsetting

 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2016 var om lag 660 sjøfolk i Vestfold omfattet av tilskuddsordningen.

Næring/innovasjon

 • Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 1,5 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Vestfold fylke.

Miljø

 • Regjeringen planlegger å bruke 4,9 millioner kroner i 2018 til forberedelser for miljøsanering av Horten indre havn.

Klima

 • Regjeringen foreslår å bevilge 975 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltningsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i blant annet Tønsberg.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Vestfold vil bli prioritert i 2017, herunder sikring mot kvikkleireskred i Ramnes i Re kommune.

Forsvar

 • Regjeringen planlegger å bruke 4,9 millioner kroner i 2018 til forberedelser for miljøsanering av Horten indre havn.
 • Videreføring av fem korps i Forsvarets musikk (69,6 mill. kroner, hvorav 46,4 mill. kroner er lagt på Kulturdepartementets budsjett).
 • Videreføring av verkstedet i Horten

Vei

 • Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. For Vestfold innebærer dette:

E18 Bommestad–Sky, Larvik kommune

 • Prosjektet er siste etappe i utbyggingen av E18 gjennom Vestfold og vil gi sammenhengende firefelts vei fra Oslo til Telemark grense.
 • I 2018 er det satt av 200 millioner kroner, som vil bli benyttet til sluttoppgjør på E18 og anleggsstart for ombygging av lokalveisystemet.

Mindre tiltak på E18, Sandefjord kommune

 • Det er prioritert midler til anleggsstart for nytt kollektivknutepunkt på E18 ved Fokserød.

Fornyingsarbeid

 • Ferdigstilling av arbeidene med å utbedre seks tunneler på E18 i Nordre Vestfold i Sande, Holmestrand og Re kommuner.
 • Ferdigstilling av utbedringen av rv. 19 Hortenstunnelen i Horten kommune.

Jernbane

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 3,8 milliarder kroner til videre utbygging og planlegging av nye InterCity-prosjekter på Østlandet. For Vestfold innebærer dette: InterCity-planlegging på Vestfoldbanen: Nykirke – Barkåker og Tønsberg – Larvik, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik kommuner.
 • Det foreslås 642 millioner kroner til videreføring av planleggingen av InterCity på Vestfoldbanen i 2018. Dette omfatter prosjektene Nykirke-Barkåker og Tønsberg-Larvik i Vestfold, i tillegg til Drammen-Kobbervikdalen/Drammen-Gulskogen i Buskerud.
 • Planleggingen av prosjektet Nykirke-Barkåker videreføres med sikte på mulig byggestart i 2019 og ferdigstilling i 2024. Prosjektet omfatter 14 kilometer med nytt dobbeltspor og ny Horten stasjon ved Skoppum vest.
 • I planleggingen av strekningen Tønsberg-Larvik tas det sikte på å fullføre pågående arbeid med kommunedelplan i 2018.
 • Dobbeltspor på InterCity-strekningen Holm – Holmestrand – Nykirke, Sande, Holmestrand og Horten kommuner. Det foreslås 17 millioner kroner til ferdigstilling i 2018.

Kommunene i Vestfold

 • Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,6 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2017.
 • Kommunene i Vestfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,7 prosent.

Vestfold fylkeskommune

 • Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 1,9 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2017. Vestfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,2 prosent (fra anslag på regnskap for 2017) i 2018.