2019 VÁLGABOHTOSAT

Alta

Tverrelvdalen
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

24,0 %
70 jienat
21,6 %
63 jienat
15,4 %
45 jienat
9,6 %
28 jienat
9,6 %
28 jienat
8,9 %
26 jienat
4,1 %
12 jienat
3,4 %
10 jienat
3,1 %
9 jienat
0,3 %
1 jienat
0,0 %
0 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  727 jienastanvuoigatvuođalačča.
62 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Tverrelvdalen
Fylkkadikkeválggat