2019 VÁLGABOHTOSAT

Tønsberg

Presterød
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

31,8 %
2243 jienat
28,3 %
1996 jienat
8,9 %
630 jienat
7,5 %
528 jienat
6,9 %
485 jienat
5,2 %
368 jienat
4,7 %
334 jienat
3,7 %
264 jienat
1,9 %
135 jienat
0,8 %
57 jienat
0,3 %
20 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  13 539 jienastanvuoigatvuođalačča.
68 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Presterød
Fylkkadikkeválggat