2019 VÁLGABOHTOSAT

Tønsberg

Tønsberg
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

28,6 %
1012 jienat
25,6 %
904 jienat
9,7 %
341 jienat
8,0 %
282 jienat
8,0 %
282 jienat
6,3 %
223 jienat
5,8 %
204 jienat
4,5 %
159 jienat
2,5 %
87 jienat
0,7 %
24 jienat
0,4 %
15 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  9 707 jienastanvuoigatvuođalačča.
59 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Tønsberg
Fylkkadikkeválggat