Hopp til innhold

Utvalg foreslår omfattende sammenslåing av fengsler – ansatte avviser omorganisering

Et utvalg foreslår at 32 fengsler skal bli til 13. Det vil blant annet føre til at Vadsø fengsel og Tromsø fengsel slås sammen. Avstanden mellom de to fengslene er 80 mil.

Vadsø fengsel

OMORGANISERING: Et utvalg mener sammenslåing av fengsler vil føre til deling av kompetanse og muligheter for fellestjenester. Vadsø fengsel er foreslått slått sammen med Tromsø fengsel.

Foto: Bård Wormdal

Arbeidet med forslaget har vært ledet av assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Jan-Erik Sandlie. Han mener en felles ledelse av Tromsø fengsel og Vadsø fengsel gir store fordeler.

– Det gir den beste faglige kriminalomsorg når enhetene inneholder alle typer straffegjennomføring. Det gjør at den samme enheten og den samme enhetslederen kan styre hele straffeprosessen, sier Sandlie.

Assisterende direktør, Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Jan-Erik Sandlie har ledet arbeidsgruppa, men sier ledelsen ennå ikke har et syn på arbeidsgruppas arbeid

Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

Reform over hele landet

I dag er det 32 fengsler med egen ledelse, mange med underavdelinger. Arbeidsgruppa vil slå sammen fengsler i samme geografiske område slik at det bare blir 13 lokale enheter igjen.

Det betyr for eksempel en enhet Akershus. Den vil bestå av Ila fengsel og forvaringsanstalt, tre avdelinger av Romerike fengsel og Akershus friomsorgskontor. Utvalget mener en slik organisering gir stordriftsfordeler.

– Man kan opprette en fellestjeneste. Og man kan dele på kompetanse på tvers av ulike avdelinger, sier Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Bergen fengsel og Vik fengsel i Sogn og Fjordane skal ifølge forslaget inn i enhet Vestland.

Dette til tross for at utvalget i sin rapport skriver at geografisk avstand mellom avdelinger i Hordaland og Sogn og Fjordane «ikke er optimalt».

Fengselssjef Egil Rune Andersen ved Vik fengsel i Sogn sier at forslaget om omorganisering har skapt uro blant de ansatte.

– Det skaper jo usikkerhet blant de ansatte i forhold til om det blir omplassering og sånne ting. Det gjør jo det, sier Andersen.

Vik fengsel

Arbeidsgruppa nedsatt av Kriminalomsorgsdirektoratet mener avstandene i Hordaland og Sogn og Fjordane ikke gjør det optimalt å innlemme Vik fengsel i en ny enhet for Hordaland og Sogn og Fjordane.

Foto: Tone Merete Lillesvangsstu / NRK

«Hensiktsmessig geografisk avgrensning»

Om enhet Troms og Finnmark skriver utvalget at den forslåtte enheten er en «hensiktsmessig geografisk avgrensning». Dette til tross for at avstandene i Troms og Finnmark er langt større enn i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Vadsø fengsel er en av de største arbeidsplassene i Vadsø. Fengselsleder Bård Buljo frykter uheldige konsekvenser for fengselet, hvis forslaget om sammenslåing med Tromsø fengsel går gjennom.

– Ulempene som kan oppstå er faren for en form for fjernledelse, og dermed mindre lokal styring av fengselet. Det er langt mellom Vadsø og Tromsø, og man må i større grad forholde seg til en ledelse, som i all sannsynlighet vil bli etablert i Tromsø. Hvordan vil økonomi- og kompetansedelingen mellom avdelingene bli fordelt?

Fengselsleder Bård Buljo ved Vadsø fengsel

Fengselsleder Bård Buljo ved Vadsø fengsel er bekymret for avstanden mellom Vadsø og Tromsø.

Frykter sentralisering

Ordfører i Vadsø kommune Wenche Pedersen (A) frykter sentralisering og flytting av arbeidsplasser fra Vadsø.

– Dette har vi tidligere sett i mange offentlige etater. Det gjelder for eksempel Skatt Nord, Fiskeridirektoratet, Statens vegvesen, Nav og så videre. Jeg går ut fra at dette forslaget ble startet under den forrige regjeringa. Så får vi bare håpe at den nye regjeringa følger opp sine løfter om den slags.

Wenche Pedersen, ordfører i Vadsø kommune.

Ordfører Wenche Pedersen i Vadsø kommune håper regjeringa vil stoppe forslaget

Foto: Sidsel Vik / NRK

Ifølge forslaget fra arbeidsgruppa skal antall regioner reduseres fra fem til tre. Det betyr to regionkontoer for Sør-Norge, minus Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Det tredje regionkontoret vil da få ansvar for et geografisk område som vil strekke seg fra Bergen til Vadsø.

Slakter forslaget

Leder av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Asle Aase, slakter forslaget om sammenslåing av fengsler.

– Vi er grunnleggende uenig i sammenslåing som foreslås fra arbeidsgruppa. Lokalt nivå vil miste sine rettigheter til å fatte beslutninger der ansatte og innsatte er. Alt dette er drevet av økonomi, man vil spare penger. Vi er mer opptatt av å videreutvikle den modellen vi har i dag. Vi trenger ingen omorganisering, sier Asle Aase.

Asle Aase i NFF

Leder av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Asle Aase mener at det ikke er behov for omorganisering

Foto: Petter Olden / NRK

Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet sier at direktoratets ledelse ennå ikke har konkludert i forhold til utvalgets anbefalinger.