Næringslivstopp slapp norgeshistoriens største bot

En næringslivstopp fikk 250.000 kroner i bot etter at han ble tatt i promillekontroll. Påtalemyndigheten ba om 900.000 kroner.

Nedre Telemark tingrett, Skien

En næringslivstopp fikk 250.000 kroner i bot i Nedre Telemark tingrett.

Foto: Sjur Ø. Knudsen / NRK

Dommeren i Nedre Telemark tingrett mente dette var for høyt. Dermed ble mannen dømt til 18 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. Han er idømt en bot på 250 000 kroner og fradømt førerretten for en periode på 15 måneder.

– Vi er tilfreds med at retten har landet på et riktig og forholdsmessig resultat, sier Halvard Helle, som forsvarer næringslivstoppen.

Det var TA som først omtalte dommen.

Fra 62.000 til 900.000

Det var natt til 28. mai i år at næringslivstoppen ble stanset av politiet i Skien. Han hadde da 0,68 i promille.

Påtalemyndigheten foreslo først en bot på 62.000 kroner. En måned senere ble boten foreslått økt til 900.000 kroner på grunnlag av et aksjeutbytte på flere millioner, som skulle tas med i beregningen i tillegg til normal årslønn.

Det mente mannens forsvarer var altfor høyt.

I dommen står det at det er vanskelig å finne direkte sammenlignbar rettspraksis. Retten er for øvrig ikke kjent med at det er avsagt noen dom i Norge der man har idømt en bot i den størrelsesorden som påtalemyndigheten har foreslått i denne saken.

600.000 høyest

«Retten legger til grunn at det foreligger et atypisk inntekts- og formuesforhold i saken, og at man ved utmåling av boten ikke utelukkende kan se hen til siktedes bruttolønn. Fastsettelse av boten skal således baseres på et skjønn over siktedes totale økonomi på pådømmelsestidspunktet.»

Det vises til Borgarting lagmannsrett, der en investor ble dømt til 19 dagers fengsel og en bot på 600.000 kroner for å ha kjørt bil nattetid med en promille på 1,46. Vedkommende hadde en formue som var «adskillig større enn 100 millioner kroner», står det videre.

Etter en skjønnsmessig helhetsvurdering kom tingretten fram til at boten settes til 250.000 kroner.

Næringslivstoppen tar dommen til etterretning og vil vedta boten som er gitt.

– Alle slike saker er en belastning, så det er greit å bli ferdig med det, sier forsvarer Halvard Helle.