Reinen forteller hvor den går

Villreinen skal selv fortelle hvordan den  bruker fjellområdene i Setesdal-Ryfylkeheiene og i Setesdal Austhei. Det skjer via GPS.

Reinsdyr på vidda
Foto: Arne A. Tønset / Scanpix

Utbygging av hytter, veier og vassdrag påvirker dyra, og gjennom prosjektet håper man å kunne oppnå at det tas større hensyn til villreinstammene i området, sier viltforvalter hos fylkesmannen i Vest-Agder, Tor Punsvik.

Og reinen skal selv være med på å samle inn opplysingene, ettersom en del rein skal utstyres med GPS.

 

 

Om lag 15 simler skal utstyres med GPS-mottakere og radiosendere som sender dyrets posisjon med høy presisjon, ned til 15 minutters intervaller om ønskelig. Forhåpentligvis vil dette gi verdifull kunnskap om villreinstammenes bruk av leveområdene sine. Hvilke ressurser søker de, og hvordan virker menneskelig aktivitet inn på dyras bruk av fjellene? Hvilke aktuelle tiltak kan bidra til at villreinfjellet blir ”større” ved at områder som i lengre tid har hatt lite bruk blir attraktive for reinen igjen? Prosjektet skal pågå i perioden 2006 til 2010.

 

Et interimstyre satser på å ha en prosjektskisse klar 15. september og invitasjon til deltakelse går umiddelbart ut. Interimstyret består av representanter fra kommunene i Agderfylkene og Rogaland, kraftregulantene, fylkeskommuner og fylkesmenn, turistforeningene, Statskog, statlige villreinemnder og private villreinlag Etter 15. oktober oppnevnes et prosjektstyre bestående av de deltakende parter.

 

To simler ble utstyrt med GPS og radiosender allerede sist vinter. Et dyr ble merket vest for Hovden og et dyr sør for Rjuven, og det har ved hjelp av disse vært mulig å følge dyras bevegelser i vår..