Mot slutten for Varoddbrua fra 1956

Statens vegvesen har startet anbudsprosessen rundt bygging av ny Varoddbru i Kristiansand som skal erstatte den gamle hengebrua som ble åpnet i 1956. Byggestart er etter planen i 2014 og den nye brua skal stå ferdig i 2016.

Varoddbrua

Nå starter Statens vegvesen prosjektarbeidet for ny bru som skal erstatte den gamle Varoddbrua fra 1956 som går over Topdalsfjorden øst for Kristiansand sentrum.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Varoddbrua

Den nye brua som skal bygges skal ligge mellom den nye fra 1994 og den gamle fra 1956.

Foto: Svein Sundsdal/NRK
Skader Varoddbrua

Den gamle Varoddbrua har hatt mange skader som har skapt problemer for bilistene.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Skader på Varoddbrua

Skadene i bru-skjøtene har ført til stengning av den gamle hengebrua i lengre perioder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Nedtellingen har begynt for den gamle Varoddbrua i Kristiansand.

Statens vegvesen ber nå om pris på skisseprosjekt og reguleringsplan for en ny bru. Anbudsfristen er satt til 26. april, skriver fagbladet Våre Veger.

Det er i dag to bruer på E18 over Topdalsfjorden øst for Kristiansand sentrum.

Den ene er den gamle hengebrua fra 1956 og den andre er en tofelts bru som stod ferdig i 1994.

Den nye brua som nå skal bygges, skal erstatte den gamle fra 1956 og ligge mellom denne og den nye brua fra 1994.

Prosessen i gang

Den eldste av de to bruene som går over Topdalsfjorden i dag, er den "originale" Varoddbrua som er en hengebru med et spenn på 337 meter.

Dette var et av Europas lengste bruspenn, da brua ble åpnet i 1956, men nå står den gamle brua for fall og Statens vegvesen har startet det møysommelige arbeidet med å forberede riving og bygging av ny bru.

De to kjørefeltene på den gamle hengebrua var i sin tid mer enn nok til å ta unna trafikken den gangen, men etter hvert ble kapasiteten for liten og i 1994 ble en ny bru åpnet ved siden av den gamle. Østgående trafikk går i dag over den gamle hengebrua i to felt, og vestgående trafikk går over den nye brua i to felt.

Den nye brua fra 1994 er en fritt frambygg-bru med et 260 meter langt spenn.

Den løste kapasitetsproblemet i trafikken, men skapte et nytt visuelt problem. De to bruene står svært dårlig til hverandre. Sammen framstår de som et veimessig stilbrudd.

Kostbart vedlikehold

Estetiske hensyn er likevel ikke hovedårsaken til de nye bruplanene.

Den "gamle" Varoddbrua er i dårlig forfatning, og den koster vegvesenet store summer årlig i vedlikehold.

Brua har også i perioder vært stengt på grunn av skader i bruskjøtene og påfølgende problemer for bilistene som har passert.

Planen er at en ny fritt frambygg-bru skal stå ferdig i 2016.

Skisseprosjekt

Den som får den første anbudskontrakten, skal lage et skisseprosjekt som omfatter ny bru, omlegging av gang/sykkelveger, etablering av kollektivfelt med tilpasning til eksisterende vegnett og riving av den gamle hengebrua.

Det skal også lages reguleringsplaner for arealene på begge sider av brua.

Det er satt tre frister i anbudsprosessen.

Innen 15. september 2011 må skisseprosjektet være ferdig. Hvis det trengs ny reguleringsplan for brua, må den være ferdig 1. november 2011 og innen 1. april neste år må også reguleringsplanene for vegnettet på begge sider av brua være ferdig.

Målet er å få planene vedtatt innen 15. april 2012. Da kan prosjekteringen av brua komme med på statsbudsjettet for 2013. Byggestart er planlagt til 2014.

Når det gjelder utseendet, blir den nye brua helt lik brua fra 1994.

Ingen enkel byggeprosess

Byggingen av den nye brua blir ingen enkel prosess.

Byggingen vil foregå i en smal korridor mellom den gamle og den nye brua med trafikk på begge bruene.

Trøsten er at de som skal bygge den nye brua slipper å drive med sprengningsarbeid under vann.

Da den nye Varoddbrua ble bygget i 1994, ble det sprengt plass for undervannsfundamentene til den framtidige nye brua som skal bygges.