Klager NAV inn for Sivilombudsmannen

Fellesforbundet i Aust-Agder har klaget NAV inn for Sivilombudsmannen. De mener etaten straffer åtte arbeidere uten grunn, og viser til at de ennå ikke har fått dagpenger for en permittering for to år siden.

Thor Åge Christiansen, Fellesforbundet

Fellesforbundets Thor Åge Christiansen mener NAV opptrer maktarrogant.

For et par år siden endret NAV praksisen for hvilke grupper som skulle få dagpenger når de blir permittert av arbeidsgiver.

Etaten lovet da at alle aktuelle klagesaker skulle behandles på nytt. Det har ikke skjedd med de åtte sørlendingene som fortsatt venter på vedtak og dagpenger.

Ventet i flere år

De åtte arbeider i tre firmaer som anleggsgartnere og asfaltarbeidere, og ifølge forbundet har samtlige blitt lovlig permittert, og har derfor krav på dagpenger.

Thor Åge Christiansen

Thor Åge Christiansen i Fellesforbundet.

Foto: Einar Kleveland / NRK

– Arbeidstakerne som arbeider i anleggsbransjen, ble permittert for over to år siden, og at de ikke har fått behandlet sakene sine, eller fått penger, er stor belastning for disse, sier Thor Åge Christiansen, som er organisasjonsarbeider i Fellesforbundet i Aust-Agder.

– En kan jo tenke seg selv hvordan det er å gå opp til fem måneder uten lønn med lån og husleie som skal betjenes, sier Christiansen.

Etter å ha purret en rekke ganger har Fellesforbundet også klaget saken inn for Trygderetten, uten at det foreløpig skal ha skjedd noe der heller.

–Urettferdig

En av de åtte som har måttet klare seg i perioder uten dagpenger eller lønn er anleggsgartner, Torgeir Ellefsen i Risør.

I gartnerfirmaet han arbeider, må han også stå for brøyting vinterstid, men arbeidsmengden kan variere, og i perioder har han derfor vært permittert.

–Det føles urimelig at jeg skal stå uten lønn, mens andre yrkesgrupper som utfører nærmest samme jobben får dagpenger, sier Ellefsen.

Ifølge NAV sin tolkning er arbeidet hans å regne som sesongarbeid, mens for eksempel snekre som hindres av snøvær, ikke får samme begrensningen i dagpenger.

Ellefsen mener regelverket er urettferdig, og håper Sivilombudsmannen nå kan belyse saken hans på ny

– Straffes for andres feil

Fellesforbundet mener arbeidstakerne straffes for at NAV plutselig tolker permitteringsreglene annerledes. For tidligere har flere av de åtte fått dagpenger under lignende forhold.

– NAV viser en maktarroganse overfor vanlige arbeidsfolk, og det står det lite respekt av, sier Christiansen.

Ifølge forbundet er reglene så tilfeldige, at for eksempel en murer i en type bedrift kan få dagpenger, mens en murer i en annen bedrift nektes penger under permittering.

Vant i Høyesterett

Fellesforbundet er sikre på at de har en god sak, etter at forbundet vant ankesaken om retten til dagpenger under permittering for to av forbundets medlemmer i Trøndelag.

– Problemet er bare at sakene først må innom Trygderetten for å komme videre i rettssystemet, forteller Christiansen.

Som en del av forklaringen på lang saksbehandlingstid, viser NAV til at vedtakene fra april 2012 ikke ble anket inn for Trygderetten innenfor ankefristen på 6 uker.

NAV beklager

– Jeg beklager at vi ikke har vært gode nok til å informere underveis. Det burde vi selvfølgelig ha gjort, sier avdelingsdirektør ved NAV Klageinstans sør Siri Camilla Thommesen.

Hun viser imidlertid til fagforeningen ble orientert underveis i saksbehandlingen.

– Vi antok at klagerne var orientert via sin fagforening. Vi har feilaktig antatt at medlemmene ble informert, sier Thomesen.

Sakene ble behandlet på nytt i 2013, men uten gjennomslag. Nav konkluderte med at det ikke var begått saksbehandlingsfeil eller rettsanvendelsesfeil. Det skulle i så fall ha utløst ny behandling.

Men det har også vært slik at fagforeningene har vært involvert i prosessen, og

Nå ligger sakene hos NAV Klageinstans som anker over dette avslaget.

Måtte avklares

NAV forklarer at sakene har ligget ubehandlet i påvente av en del avklaringer fra Arbeids- og sosialdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet, samt Høyesterett.

Dette gjelder fortolkningen av regelverket om dagpenger under permittering.

– Vi beklager at det har tatt lang tid å behandle disse sakene, men det har altså vært nødvendig for å få alle avklaringer, sier Thommesen.

NAV kan ikke love at de åtte sørlendingene får dagpengene de mener de har krav på, men lover å behandle sakene raskt.

– Vi regner med at det skal være klart i løpet av en ukes tid, sier Thommesen.

Hun påpeker at det nylig er falt dom i Høyesterett og at saken ikke bare gjelde de åtte, men flere andre som også venter på en avklaring.

– Og ikke minst få på plass en praksis for fremtiden. I denne saken har det vært nødvendig med en del avklaringer før vi endelig kunne behandle saken, sier Thommesen.

NAV sine kontor på Evenes.
Foto: Trond Bård Devold