Klart for firefelts E18

Regjeringen sa i dag ja til firefelts vei mellom Langangen i Telemark og Grimstad.

E18

Regjeringen har vedtatt firefelts vei fra Grimstad til Langangen, slik som den nye E18 Grimstad-Kristiansand (arkiv)

Foto: Espen Bierud / NRK

Regjeringens vedtak betyr at veimyndighetene kan starte planleggingen av arbeidet.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sier at strekningen i hovedsak skal følge dagens trasè, men vil bli bygd ut til firefelts, med et par unntak.

Vedtaket innebærer at det skal bygges ny firefelts vei på strekningen innen 2019.

– Vedtaket vårt gir vegmyndighetene grønt lys for å begynne planleggingen, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Følger dagens trase

Magnhild Meltveit Kleppa

Magnhild Meltveit Kleppa vil sette i gang byggingen av ny E18.

Foto: Eva Stabell / NRK

- For videre planlegging av ny E18 fra Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder skal Statens vegvesen legge til grunn en løsing med utbygging av firefelts veg langs dagens trasé, det såkalte ”alternativ 4”.

Dette alternativet omfatter i hovedsak en utvidelse fra to til fire felt. På enkelte strekninger skal ny firefelts veg legges i en egen trasé, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding fra samferdselsdepartementet.

130 kilometer vei

Det er nå gjennomført ekstern kvalitetssikring og en utgreiing om valg av hovedløsning for videre planlegging av den 130 kilometer lange E18-strekningen Langangen – Grimstad, som er en viktig del av stamvegnettet i Sør-Norge.

- I første omgang skal det gjennomføres utbygging på strekningene Langangen – Dørdal og Tvedestrand – Arendal, i tråd med opplegget i Nasjonal transportplan 2010 – 2019.

Tar hensyn til jordvern

Den videre utbyggingen må fastsettes ut fra forhold som gjelder trafikkutvikling og lønnsomhet.

– Jeg har ellers bedt Vegdirektoratet om å ta hensyn til jordvernet i planleggingen av strekningen E18 Langangen – Grimstad, seier samferdselsministeren.

På strekningen Brokelandsheia - Vinterkjær vil man beholde dagens vei, og når det gjelder planleggingen av strekningen nord og øst for Brevik skal man dessuten utrede en løsning for kryssing av Eidanger-fjorden før det blir tatt en endelig avgjørelse om utformingen av veien på denne strekningen, heter det i pressemeldingen.