NRK Meny
Normal

Slik vil dei gjere fylket vårt meir klimavenleg

HERMANSVERK (NRK): Fylkespolitikarane våre har klare tankar om at fylket vårt skal stå fram som enda meir klima- og miljøvenleg. Slik vil fire av dei nå dette målet.

Jenny Følling og Tore Eriksen

KLIMA I SENTRUM: Fylkesordførar Jenny Følling meiner fylkeskommunen har ein god politikk på klima og miljø. Her flankert av juridisk sjef Svein Hågård (t.v.) og fylkesrådmann Tore Eriksen (t.h).

Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

1. Jenny Følling, fylkesordførar (Sp)

– Eg trur dei to viktigaste tinga vi har vedteke i fylkestinget er at vi skal jobbe med ein hydrogenstrategi. Det andre er å etablere eit energiforum som skal jobbe systematisk fornybar energi-saker og teknologiutvikling. Det å etablere klynger og kunnskapmiljø, og jobbe i lag med næringslivet er det som vil skape mest konkrete tiltak og arbeidsplassar ut av.

2. Torbjørn Vereide (Ap)

– Vi må vere gode førebilete, vi må syne at vi tek ansvar i det arbeidet vi gjer. Vi må leggje til rette for næringsverksemd som er miljøvenleg. Så må vi sørge for at dei personane og organisasjonane vi samarbeidar med også tek miljø- og klimaansvar.

Alfred Bjørlo, Venstre i fylkestinget

NULLVISJON: Alfred Bjørlo (V) meiner at fylket må jobbe for eit nullutslepps-samfunn.

Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

3. Alfred Bjørlo (Venstre)

– Etter mitt syn er det å ta ei leiarrolle ved å seie at no skal vi som fylke og samfunn over frå eit fossilt samfunn over til eit nullutslepps-samfunn. Det arbeidet set vi i gang i alle sektorar; transport, energi og hus. Så inviterer vi alle kommunane og næringslivet i Sogn og Fjordane til eit felles krafttak på veg mot nullutslepp.

– Er det mogleg?

– Det er fullt mogleg, men då må tore å sleppe litt av det gamle og seie at no går vi for fornybart.

4. Noralv Distad (Høgre)

– Det viktigaste slik eg ser det, er at vi sit på ein unik ressurs i Sogn og Fjordane, nemleg klimavenleg kraft. Den må vi bruke til å utvikle Sogn og Fjordane i ei klimavenleg retning og klimavenleg transport. Det trur eg er vår store moglegheit, og det bør vere 1. prioritet.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.