Kan bli tvinga ned frå fjellet

Jerveplaga er no blitt så stor i Guridalen ved Fortun i Luster at Mattilsynet no vurderer om dei skal be bøndene om å ta sauene heim frå beite.

- Då vil i tilfelle måtte legge ned drifta. Vi har ikkje beite til å ha så mange sauer heime, seier bonde Steinar Mørkrid.

600 sauer

Sau drepen av jerv
Foto: Statens naturoppsyn

Olav Hermansen i Mattilsynet stadfestar at dei no kan bli nøydde til å be dei to sauebøndene i Guridalen om å ta dei 600 sauer deira heim.

Gardbrukarane har kjempa mot jerven i snart ti år, og jerven har  rekordtidleg i år har sett i gong å drepe sauer igjen. For ei tid sidan fekk dei midlar til gjetar, men gjeting er til liten nytte.

- Gjetaren er frustrert, for ho måtte bruke tid på å leite etter kadaver, seier han.

Vanskeleg jakt

Bøndene får fellingsløyve i dag, men å jakte på jerv er svært vanskeleg. No håpar Mørkrid at Statens naturoppsyn kan gje løyve til å jakte på jerven året rundt, det aukar sjansane for å få tak i den.

- Vi må inn kjapt for å ta ut ein jerv som gjer skade, seier han. 

Sau drepen av jerv
Foto: Statens naturoppsyn.
Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.