Gjer det bra på najonale prøvar

Fleire elevar på ungdomstrinnet i fylket endar på dei øvste meistringsnivåa på nasjonale prøvar enn tidlegare. Elevane i 8. og 9. klasse i ligg med det framleis i landstoppen. Men det er store variasjonar mellom kommunane. Karstein Fardal hos Fylkesmannen er klar på at skulane må bruke resultata til å hjelpe elevane som treng det til å bli betre.