Ekstraløyving til ubåtundersøking

Regjeringa vil løyve 28 millionar kroner ekstra til fleire naudsynte undersøkingar av ubåtvraket ved Fedje i Hordaland.

Kvikksølvlekkasje frå ubåten vil få følgjer for deler av Gulen kommune. Regjeringa føreslår at granskingane skal skje i sommar.

 

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.