Bevarer trafikktryggingsutvalet

Trafikktryggingsutvalet blir ikkje lagt ned likevel. Fylkesrådmannen hadde føreslått det for å spare pengar. Men politikarane i samferdselsutvalet gjekk i staden samrøystes inn for at det skal det vere dei same personane som sit i dei to utvala. Ordninga skal evaluerast innan 2019. Fylkestinget skal fatte endeleg vedtak i saka.

Vegopning på Bergum i Førde kommune