NRK Meny
Normal

Støtteordninger

Kunstneriske produksjoner er ofte avhengig av økonomisk støtte. Her presenteres noen ordninger som gir tilskudd til slike produksjoner.

Oslo 20111202. Norsk kulturråd eksteriør
Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

Det er en rekke instanser som deler ut støtte som skal bidra til nyskaping og å sikre norsk kunst og kulturproduksjon og -aktivitet. Disse gis direkte fra statlige organer eller indirekte via ulike former for paraplyorganisasjoner. Stønadsordningene knyttet til musikk kan deles inn i noen hovedgrupper:

 • Støtte til forestillingene/konsertene eller prosjektene gjennom direkte tilskudd til det enkelte prosjekt eller underskuddsgaranti
 • Støtte til nødvendig utstyr eller drift av spillesteder, dvs. tilskudd knyttet til å arrangere produksjoner over tid
 • Støtte til utøverne og komponister
 • Sponsing knyttet til enkelte aktørers ønske om å bygge opp et postivit rykte.
 • Mesenvirksomhet

Norsk kulturråd

Norsk kulturråd har som hovedmål å stimulere det profesjonelle kunstlivet, styrke kulturvernet og gjøre kunst- og kulturverdier tilgjengelige for så mange som mulig.

 • Kulturrådets hovedoppgave er å forvalte Norsk kulturfond der rådet fordeler fondets midler ut fra faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets formål, dvs. de generelle kulturpolitiske prioriteringer som regjeringen og Stortinget fastsetter. Kulturrådet er i tillegg delegert forvaltningsansvaret for en del faste kulturtiltak fra Kultur- og kirkedepartementet.
 • Rådet uttaler seg i en rekke saker som Kultur- og kirkedepartementet og andre departementer og instanser legger fram for rådet. Rådet kan også komme med uttalelser på eget initiativ.
 • Rådet tar initiativ til forsøksprosjekter, konferanser og utredninger på felt der det ser at det er særskilt behov for dette. Rådet har også egne satsingsområder.

Norsk kulturråd gir bl.a. støtte til:

 • Musikerstøtte innen det rytmiske musikkfeltet – Formålet med ordningen er økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og å styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere. Tiltak som kan styrke talentutviklingen innen pop- og rock skal tillegges vekt.
 • Arrangørstøtte innen det rytmiske musikkfeltet – Formålet er å sikre drift og programmering av klubber og scener for rytmisk musikk. Målgruppen er konsertarrangører, scener og regionale kulturhus med et rytmisk konserttilbud. Søknadene vurderes ut fra de kvaliteter den enkelte arrangør kan vise frem.
 • Kirkemusikk – Støtter prosjekter som bidrar til økt samarbeid mellom de ulike kirkemusikkmiljøene og kirkemusikkprosjekter som involverer musikkmiljøer og formidlingsarenaer utenfor kirken.

Deres ordning med tilskuddsordningen om støtte til lokale musikktiltak (LOK) ble avviklet med virkning fra 1. januar 2007. Søknader til Norsk kulturråd om støtte til slike tiltak vil derfor ikke lenger bli behandlet.

Les mer hos Kulturrådet

Musikkutstyrsordningen

Arrangører og eier av lokaler for øving m.m. kan søke den nyopprettede musikkutstyrsordningen om tilskudd til utstyr.

Musikkutstyrsordningen skal være et kompetansesenter innenfor fagområdet teknisk infrastruktur og bygningsmessig tilrettelegging, for alle som driver med rytmisk musikk. Administrasjonen i Musikkutstyrsordningen består av faglige rådgivere innenfor følgende områder:

 • Teknisk utstyr på scener og øvingslokaler
 • Utvikling av nye spillesteder
 • Tilrettelegging av øvingslokaler og scener.
 • Nye byggeprosjekter innenfor det rytmiske musikkområdet.

Les mer hos www.mvo.no

Fond for Utøvende Kunstnere (FFUK)

Konsertarrangører kan søke støtte til konserter og konsertrekker fra Fond for utøvende kunstnere (FFUK). Fondet gir ikke støtte til kjøp av instrumenter og utstyr. Det søkes i brevs form eller på skjema. Det gis ikke støtte til prosjekter som er i gang eller gjennomført.

Les mer på www.ffuk.no

Arrangørstøtte fra ulike paraplyorganisasjoner:

Dersom man som arrangør er medlem av en paraplyorganisasjon så kan man bli fast støttet gjennom ulike virkemidler, eller organisasjonene tilbyr ulike fond eller budsjettposter man kan konkurrere om å få midler fra.

Musikkens venner

Musikkens Venners Landsforbund (MVL) er en landsomfattende organisasjon for konsertarrangører. MVL ble dannet i 1947 der motivasjonen var ønsket om at folk overalt i Norge skulle få oppleve – og glede seg over – gode konserter med profesjonelle musikere. I dag fyller de rollen som eneste landsomfattende arrangørnettverk innenfor den klassiske genre.

Konsertarrangører som er medlem her betaler en avgift årlig til MVL og de betaler i henhold til en egen avtale med TONO, tonoavgiften for alle medlemsklubbenes arrangementer. Lokale organisasjoner knyttet til slike landsomfattende organisasjoner får gjerne et driftstilskudd årlig fra kommunen de operer i.

www.musikkensvenner.no

Norsk jazzforum

Norsk jazzforum er en medlems- og interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet, og som skal arbeide for å fremme den norske jazzens vilkår kulturpolitisk, kunstnerisk og pedagogisk. Organisasjonen ble stiftet i 1953. Organisasjonen skal bidra til at jazz spres til et bredest mulig publikum i Norge, markere norsk jazz nasjonalt og internasjonalt, samt jobbe for økte bevilgninger til norsk jazz. Organisasjonens drift er basert på offentlige midler som går direkte ut til det norske jazzmiljøet i form av ulike støtteordninger til musikere/band, arrangører og storband. Medlemsklubbene mottar støtte som et ledd i å nå målet om å utvikle og ytterligere profesjonalisere nettverket av spillesteder.

www.jazzforum.no

Norsk rockeforund

Norsk Rockforbund er konsertarrangørenes interesseorganisasjon. Og har over 200 medlemsklubber fordelt på festivaler, rockeklubber, bluesklubber, studentsamfunn og rockeverksteder. Norsk Rockforbund arbeider for å fremme rammebetingelsene for sine medlemmer, samt å samle inn og spre kunnskap om konsertdrift i videste forstand. De bistår også norske konsertarrangører med juridisk tjeneste, informasjonstiltak, støtteordninger, utvekslingsordninger, medlemstilbud, råd og hjelp.

http://www.konsertarrangor.no/

Norsk musikkråd

Administrerer blant annet ”Frifondet” som omfatter alt uten idrett, og Norsk musikkråd fordeler tippemidler videre gjennom Frifonds organisasjon til rundt 110 organisasjoner innenfor musikk, teater og andre fritidsaktiviteter. I tillegg har Frifond barn og unge, Frifond musikk og Frifond teater rundt 7000 søknader i året

”Frifond Barn og unge” er rettet mot lokal aktivitet av, for og med barn og unge – i lag, foreninger og grupper som står utenfor de nasjonale organisasjonene som får støtte via Frifond Organisasjon.

Lag, forening eller gruppe som søker støtte fra Frifond Barn og unge må bestå av minst 3 personer, arbeide etter demokratiske prinsipper og være åpen og inkluderende arbeide for og med barn og unge – minst 1/3 av deltakerne i aktiviteten må være under 26 år ha lokal tilknytning og drive aktiviteten i lokalmiljøet, i tråd med ordningens formål. Normalt vil kravet til lokal tilknytning være at aktiviteten finner sted i egen kommune.

Norsk musikkråd organiserer også tildeling av voksenopplæringsmidler gjennom sitt studieforbund, og de lokale musikkrådene er viktige samarbeidspartnere for kommunen knyttet til fordeling/tildeling av driftsstøtte osv.

www.musikk.no

Sjekk gjerne deres medlemsorganisasjoner også. Disse har gjerne egne stønadsordninger for sine medlemmer.

Fylkeskommuner og kommuner

Alle fylkeskommuner og kommuner har kulturavdelinger som bidrar til å stimulere til kulturell aktivitet. Vedtekter for støtte utformes av politikerne og kan variere noe fra kommune til kommune. Av og til kan man nok oppleve at man er annerledes behandlet enn andre stønadsmottagere. Bevilgende myndigheter har som regel mandat til å foreta skjønn. En godt begrunnet søknad som gjerne er begrunnet med allmenn nytte har alltid en mulighet til å bli innvilget. Ofte bidrar kommunene med underskuddsgaranti, og fylkeskommunen har som regel med klausuler knyttet til at aktiviteten skal være på tvers av kommunegrensene.

Private firmaer og legater

Sparebankstiftelsen DnB NOR gir støtte til allmennyttige tiltak som skaper aktivitet, tilhørighet og stolthet i nærmiljøet – i by og bygd. Synliggjøring av frivillig engasjement og dugnadsvilje vil aldri skade en søknad, og de er mer villige til å gi støtte til prosjekter som gir langvarig nytte enn kortvarige arrangementer.

Legatsiden har oversikt over mange legater.

Startsiden har også en god oversikt over legater og tilskuddsordninger