Caseoppgave 3

Blandakoret ønsker å ha deg med som musiker/solist under en konsert på samfunnshuset. De gir deg frie tøyler til å velge noe du kan fremføre alene (ev. sammen med akkompagnatør), og noe de ønsker at du skal fremføre sammen med blandakoret.

Choir in church
Foto: Peter van der Sluijs / Wikimedia Commons

C – Del 1

  • Lag et forslag (en programidé) til en konsert som beskriver type lokale og ”kunstnerisk” innhold.
  • Beskriv målgruppen for konserten og kort hvordan du vil markedsføre den, og lag en skisse til plakat og annonse (kan tegnes med blyant på eget ark).
  • Lag et forslag til budsjett for konserten.
  • Beskriv hvor du vil sende søknad om støtte til konserten, og begrunn valgene av støtteordninger/bidragsytere du ønsker å søke til.

C – Del 2

Innspill underveis: Dere blir enig om at dere skal leie inn tre musikere til. De vil ha et honorar på kr. 5000.- hver.

  • Gjør om budsjettet slik at dere fortsatt har balanse som i opprinnelig budsjett.
  • Beskriv hva dere må gjøre i forhold til TONO.