Hopp til innhold

Elvemusling får bedre vern

Elvemusling, stor alamander og svarthalespove er truede arter som skal få bedre vern.

Elvemusling, Foss-Eikeland Figgjoelva

Elvemuslinger er blir sjeldnere og sjeldnere i Rogaland. Dette er elvemuslinger på Foss-Eikeland i Figgjoelva.

Foto: Bjørn Meidell-Larsen

Det er Direktoratet for naturforvaltning (DN) som har sendt ut et forslag på høring om hvilke truede arter som skal prioriteres og få et ekstra godt vern.

Blandt disse artene er elvemusling, svarthalespove, og stor alamander, arter som finnes i Rogaland i dag.

Elvemusling er en art som de siste 50 årene er blitt sterkt redusert i Rogaland, og er sårbar. Årsaker er utfylling i vassdrag, tilslamming, forurensning fra landbruket, forsuring, utslipp av kloakk og fra industrien.

Stor salamander

Stor salamander er en sårbar art som Direktoratet for naturforvaltning vil gi et ekstra vern.

Foto: Bård Bredesen/Naturarkivet

Stor salamander er en sårbar art, som lever i mindre dammer og tjern i jordbruks- og kulturlandskap. Trusselen er drenering ved skogkultivering slik at leveområdene forsvinner.

Vadefuglen svarthalespove er en sterkt truet art. Bestanden er beregnet å være bare 40-100 par, der 20 par hekker på Jæren. Landbruksvirksomhet er den største trusselen mot svarthalespove.

DN har også foreslått at spesielle naturtyper skal få et bedre vern. Dette gjelder slåttemark, slåttemyr, kalksjøer og uthulede eiker.