Vegvesenet ønsker seg fortsatt bru over Oslofjorden

Statens vegvesen har tidligere anbefalt bru fra Frogn til Røyken, og står fast ved dette. Nå er det Samferdselsdepartementet som skal ta den endelige avgjørelsen.

Bru over Håøya

OSLOFJORDEN: Vegvesenet står fast på at det bør bygges en bru over nordre del av Håøya, fra Digerud til Sundbyåsen.

Foto: Illustrasjon: Rambøll for Statens Vegvesen

Per Morten Lund

– Bru over nordre Håøya gir redusert risiko og sårbarhet sammenlignet med tunnel, mener Per Morten Lund.

Foto: NRK

– Vi har gjort en grundig vurdering av kostnader, nytte og virkninger for naturmiljø, kultur og landskap som samlet sett viser at bru er det beste alternativet, både for trafikanter og for samfunnsøkonomi, sier regionveisjef Per Morten Lund i Region øst.

Tilleggsutredningen er bestilt av Samferdselsdepartementet i forbindelse med konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden.

Den er overlevert Samferdselsdepartementet, som tar beslutningen om alternativ og videre planlegging.

Mener bru er best

Bru over nordre Håøya gir kortest reisetid, er samfunnsøkonomisk lønnsom og gir redusert risiko og sårbarhet sammenlignet med tunnel, mener Vegvesenet.

Vegvesenets utredning viser at en løsning med bru over nordre Håøya vil gi mellom seks og syv kilometer kortere trasé enn dagens rv. 23 Oslofjord-forbindelse.

– Selv om bru er dyrere og vil ta lengre tid enn en utvidelse av dagens tunnelløsning, så anbefaler vi bru ut fra en helhetsvurdering. En bru er mer robust, samfunnsøkonomisk mer lønnsom og mindre sårbar løsning enn en tunnel, sier Tom-Alex Hagen, seksjonsleder i Statens vegvesen.

For å få en rask gjennomføring av planprosessen anbefaler vegvesenet bruk av statlig plan.

Vil heller ha tunnel

Rune Svensson, direktør i Oslofjordens friluftsråd

– Vi synes en bru er veldig voldsomt, og mener at en tunnel er det mest skånsomme for naturen og friluftslivet i dette området, sier Rune Svensson.

Foto: Tor René Stryger / NRK

Rune Svensson, direktør i Oslofjorden Friluftsråd, er svært skeptisk til at vegvesenet ønsker å bygge en bru over fjorden.

Oslofjorden Friluftsråd mener at det heller bør bygges en tunnel under fjorden, fordi en bru er et for stort inngrep i naturområdene.

– Med en bru får man et veldig stort inngrep i et relativt uberørt område. En bru vil bety støy, mulighet for at man forstyrrer fugleliv og naturen i området for øvrig. Man får også et visuelt annet bilde i et område som nå er preget av fred og ro, sier Svensson til NRK.

Ønsker seg sykkel- og gangvei

Nå vil Oslofjorden Frilutfsråd se på den anbefalingen som vegvesenet har kommet med, og vurdere den på nytt, men står fast på at de ønsker en tunnel.

– Om så galt skulle være at man velger en bruløsning, så håper jeg inderlig at det blir lagt til rette for syklister og fotgjengere som vil vandre over fjorden også.

– Bedre sikkerhet med bru

Norsk Transportarbeiderforbund derimot, mener at en bru er det beste alternativet.

Lars M. Johnsen, leder i Transportarbeiderforbundet

– Tunnelalternativet har vist seg å skape en del problemer, sier Lars Johnsen.

Foto: Vegard Holm, LO Media

– Vi støtter en bru, og det er først og fremst av sikkerhetsmessige årsaker. Hvis det skjer en ulykke i tunnelen, er det blant annet mye vanskeligere forhold for dem som skal rykke ut, sier leder i forbundet, Lars Johnsen.

Johnsen har forståelse for at noen kan mene brua vil være et stort inngrep i naturen.

– Men det er nødvendig å ha et godt transportalternativ over Oslofjorden, som vil avlaste trafikken via Oslo og de trafikale forholdene som er i en storby. Vi har biler og transport som må frem, sier han.

Tre konsepter er vurdert

I tilleggsutredningen for rv. 23 for Oslofjordforbindelsen er tre konsepter vurdert av Statens vegvesen:

  • Vedtatt reguleringsplan med utvidelse av dagens veg fra E6 Vassum (Frogn) – Verpen (Hurum) med nytt løp i Oslofjordtunnelen (7,3 kilometer) supplert med utvidelse til fire felt videre til kryss ved Krokodden (Røyken kommune)
  • Ny veg i seks til sju kilometer kortere trasé med bru via Håøya
  • Ny veg i seks til sju kilometer kortere trasé med undersjøisk tunnel (11 – 14 kilometer) via Håøya.
Oversikt over de ulike alternativene

OVER HÅØYA: Vegvesenet vil legge riksvei 23 i bru over nordre del av Høya istedenfor å bygge et løp nummer to i Oslofjordtunnelen.

Foto: Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden