Vil bruke 700 millioner på E18

Regjeringen vil bruke 274 millioner kroner på E18 fra Riksgrensen til Ørje i Marker neste år. Dessuten foreslås det å bruke 420 millioner ved fylkesgrensen.

Ny E18 i Eidsberg

Regjeringen vil bruke 700 millioner kroner på E18 neste år.

Foto: Birger Kjølberg

Av de 274 millioner kroner er foreslått brukt på E18 fra Ørje til grensen skal 90 millioner bevilges over statsbudsjettet, mens 184 millioner kroner skal stilles til disposisjon fra bompengeselskapet. 137 millioner kroner av midlene fra bompengeselskapet er forskuttering av statlige midler.

Regjeringen mener strekningen skal bygges som tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt over en lengde på 6,4 kilometer. Fra riksgrensen til like øst for Ørje sentrum bygges vegen i ny trasé. Gjennom Ørje sentrum blir det bred midtrabatt og nedsatt fartsgrense. Utbyggingen omfatter tre planskilte kryss, med det ene krysset i Ørje sentrum, i krysset med fylkesveg 21. Anleggsarbeidene startet i juni 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2017.

Ved fylkesgrensen til Akershus er det foreslått å bruke 420 millioner kroner på strekningen fra Knapstad i Hobøl til Retvet i Ski. Av dette forutsettes 240 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Strekningen bygges i sin helhet i ny trasé, som firefelts veg over en lengde på 6,2 kilometer.

Det skal bygges to planskilte kryss og gang- og sykkelveg langs fylkesveg 120 fra Elvestad sentrum fram til krysset med den nye E18. Vegen krysser Hobølelva i ei bru på om lag 300 meter. Det legges til rette for viltkryssinger under flere av bruene som skal bygges, i tillegg til bygging av en faunapassasje og en miljøtunnel. Anleggsarbeidene startet i februar 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i september 2016.

Regjeringen foreslår å bruke 23 millioner kroner til E18 mellom Melleby og Momarken i Eidsberg kommune. Pengene skal brukes til sluttoppgjør og restarbeider. I budsjettforslaget blir det vist til at det er ventet kostnadsøkning for prosjektet. Økningen skyldes i hovedsak forlik som er inngått mellom Statens vegvesen og en entreprenør. I tillegg er det behov for midler til å ut bedre Tarabekkens løp under E18, med blant annet legging av nye og større rør.