Normal

Millioninvesteringer i vann- og avløp: Store gebyrøkninger

Halden kommune står foran enorme investeringer innen vann- og avløpssektoren.

Vannlekkasje

EN HALV MILLIARD DE NESTE TI ÅRENE I KLOAKKNETTET. Behovet for å rehabilitere avløpsnettet beløper seg til investeringer på opp mot 50-75 millioner i året.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Fylkesmannen i Østfold truer nå Halden kommune med en tvangsbot på en million kroner.

Kommunen har de siste 15 årene latt være å følge opp krav om å skifte ut gamle ledninger som lekker kloakk ut i terrenget, men har i stedet bygget nytt andre steder.

Utfordringene er enorme innen Vann og avløpssektoren (VA), og kommunen må investere enorme beløp, for å komme ajour med kravene i forurensningsloven.

Les også:

Åsmund Bråtekas

VARSLER GEBYRØKNINGER. - Det er all grunn til å tro at disse gebyrene kommer til å vokse sterkt de nærmeste årene, sier kommunalsjef Åsmund Bråtekas om vann- og avløpsgebyrene.

Foto: Halden Dagblad

Kloakknett og renseanlegg holder ikke mål

Gjennom ulike tilsyn har Fylkesmannen i Østfold gjentatte ganger påpekt manglende oppfølging overfor kommunen.

Fylkesmannen kan komme til å nekte Halden kommune å utvide kloakknettet til nye boligområder, samtidig som det gamle nettet lekker.

Heller ikke renseanlegget i Remmendalen holder mål, ifølge Fylkesmannen i Østfold.

- Fylkesmannen har sagt at Remmendalen renseanlegg har en mindre overskridelse av fastsatt rensekrav for fosfor, og oppfyller ikke de kommende utslippskrav til organisk forurensning gitt i forurensningsforskriften (om sekundærrensning), bekrefter kommunalsjef i Teknisk etat, Åsmund Bråtekas, i en epost til NRK.no.

Han forteller at kommunen er pålagt å rehabilitere renseanlegget med et nytt biologisk rensetrinn innen utgangen av 2016.

Investeringskostnaden vil ligge på et sted mellom 75 og 90 millioner kroner.

- Arbeidet er påbegynt i form av forprosjekt, heter det fra Bråtekas.

Har kjent mangelen siden 2008

Kommunalsjefen bekrefter at han har visst om manglene i flere år.

- Dette har jeg kjent til siden 2008. Det ble derfor utarbeidet en hovedplan for VA i Halden kommune i 2008, som blant annet tar for seg denne problemstillingen og mye mer.

Hovedplanen er ikke behandlet politisk. Den er nå under revidering, etter fire år som utkast, forteller Bråtekas.

Halden kommune tar sikte på å bli ferdig med revidering i løpet av sommeren, med behandling i kommunestyret høsten 2012.

Må investere minst en halv milliard

Bråtekas peker på at utfordringene innen VA går langt ut over Remmendalen renseanlegg, og tegner et bilde av et enormt behov for investeringer innen området vann- og avløp.

I løpet av de nærmeste 10 årene beløper investeringsbehovet seg til minimum en halv milliard kroner.

- Behovet for å rehabilitere avløpsnettet beløper seg til investeringer på opp mot 50-75 millioner i året.

Det vil kreve en stor administrativ innsats og det er helt nødvendig å planlegge i forhold til andre infrastrukturaktiviteter som vannforsyning, kabler og eventuelt fjernvarmeutbygging, skriver kommunalsjefen i sin epost.

Store gebyrøkninger

Åsmund Bråtekas sier kostnadene til investeringene kan dekkes opp til selvkost gjennom vann- og avløpsgebyrer.

- Det er all grunn til å tro at disse gebyrene kommer til å vokse sterkt de nærmeste årene.

Gebyrutviklingen er avhengig av fordelingen mellom driftsfinansiert vedlikehold og lånefinansierte utvidelser, forteller han.

- Det handler om politisk vilje

Kommunalsjefen sier til NRK.no at om Halden kommune skal lykkes på VA-sektoren, avhenger av politisk vilje til å ta tak i situasjonen, og kommunens evne til å skaffe tilstrekkelig kompetanse.

- Med politisk vilje mener jeg at det er kommunestyret som prioriterer og skaper handlingsrom for oppgaveløsningen, - og hvilke oppgaver kommunen skal utføre.

Når det gjelder evnen til å skaffe tilstrekkelig kompetanse innenfor VA, så er det svært komplekse oppgaver som skal håndteres på et høyt kompetansenivå.

For å rekruttere denne kompetansen konkurrerer kommunesektoren med markedsaktører, som ofte evner å gi mer i lønn blant annet, sier han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Trøstemål til Sarpsborg 08

    Fire minutter på overtid skårer Kristoffer Zachariassen for gjestene. Ballen stusses bak til bergenseren, som kan stange den i det tomme buret. Det ender 3-1 i Tyrkia.

  • Besiktas punkterer kampen

    I det 82. minutt skårer Jeremain Lens og øker dermed ledelsen til 3.0. Dermed skal det mirakler til for at Sarpsborg skal vinne denne kampen.