NRK Meny
Normal

Innrømmer gravetabbe

Halden kommune innrømmer at forberedelsene til gravearbeidene på Høvleriet burde ha vært bedre grundigere. Arbeidstilsynet kan bli involvert.

Bynære områder langs Tista, Halden

Flere av områdene lags elva Tista er forurenset etter gamle dagers kreosotimpregnering og saltimpregnering med krom, kobber og arsen (CCA). På Høvleriet ble arbeidet igangsatt i slutten av januar og bråstoppet onsdag i forrige uke, da kommunens egen forrensningsavdeling beordret full stans i gravearbeidet.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Vi utreder forholdene rundt gravearbeidene på Høvleriet nå. Utredningen tar for seg problemstillinger som vi nok burde ha utredet bedre på forhånd, sier konstituert komunalsjef i Halden kommune, Åsmund Bråtekas, til NRK.

Han tar det hele og fulle ansvaret for at problemstillinger knyttet til forurensning og andre problemstillinger skulle ha vært godt nok kartlagt før jobben med å grave i de sterkt forurensede områdene ved Høvleriet ble igangsatt.

 - En svært alvorlig sak 

Høvleriet, Halden

Hva arbeiderne kan ha fått i seg av gasser eller blitt tilsølt med nede i grøftene er så langt uvisst. Selv om de ble beordret ut av grøftene onsdag i forrige uke, hadde de enda ikke mandag vært til legebesøk hos bedriftshelsetjenesten.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Jeg synes dette er en svært alvorlig sak, som det ser ut til at Halden kommune ikke har hatt noen god hånd med, sier hovedverneombud i Halden kommune Hans Erik Groth til NRK.

Han er rystet over at sju kommunalt ansatte har arbeidet i grøfter med sterk forurensning etter gammel trelastinpregnering i 14 dager uten at det ble kjent at det kunne være farefullt.

- Ikke hadde de nødvendig verneutstyr og ikke var det gitt beskjed om disse problemstillingene da de startet arbeidet, sier Groth.

Han fikk vite om saken gjennom NRK radio fredag, da det ble kjent at  arbeidet ble stanset med umiddelbar virkning  av kommunens egen forurensningsmyndighet.

- Enten skulle en lokal vernetillitsvalgt eller jeg ha vært tilkalt og orientert, da dette skjedde, men vi har intet hørt foreløpig fra arbeidsgiver, sier Groth. 

Tar saken til Arbeidstilsynet 

 

SFTs Halden-oversikt

Fra Statens forurensningstilsyns oversikt over grunnforurensning er området ved Saugbrugs Trelast klassifisert i den alvorligste klassen RØD. Det betyr at det må gjøres fysiske tiltak for å få bot med forurensningen.

Foto: www.sft.no/grunn

- Jeg skal nå kartlegge saken og få en oversikt over hva som har skjedd og hvilke beskjeder som er gitt før og under arbeidet på Høvleriet. Hvis det viser seg at Halden kommune ikke har fulgt sine forpliktelser som arbeidsgiver, vil jeg vurdere å kreve at Arbeidstilsynet kommer inn i saken, sier Hans Erik Groth.

Tilsynsleder Per Davidsen i Arbeidstilsynet Østfold og Akershus sier til NRK at han ikke har fått noen henvendelser angående saken så langt.

Davidsen sier det er klare regler i arbeidslivet for hvordan prosedyrer og oppgaver med forurensning skal håndteres.

- Reglene her er laget for å beskytte arbeidstakeren og i slike sammenheng handler det ofte om å bruke verneutstyr, sier Davidsen til NRK.

Han sier han forutsetter at de ansatte blir utstyrt slik de får tilpasset og riktig verneutstyr.

- Dette skal være på plass slik at de ansatte ikke skades umiddelbart eller at det oppstår senskader, sier han til NRK.

Fortsatt ikke vært til bedriftslege 

Høvleriet, Halden

Kommunelege Hallvard Bøe i Halden sier det ikke er noe generelt farlig for publikum at jordsmonnet er åpnet ved Høvleriet. Så lenge området er avsperret er det ingen fare for allmenheten, mener kommunelegen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Arbeidet ble stanset med umiddelbar virkning onsdag i forrige uke, men da NRK snakket med kommunelege i Halden  Hallvard Bøe mandag, hadde arbeiderne fra anlegget ved Høvleriet fortsatt ikke fått vært til besøk hos bedriftslegen .

- Det er bestilt time til de ansatte som jobbet ved Høvleriet, og vi regner med at de snarest får plass hos bedriftshelsetjenesten for å bli undersøkt, sier han.

 Bøe sier han har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet i sakens anledning.

Primært er det kommuneoverlegens oppave å finne ut om arbeidene med de forurensede grøftene er en fare for folk generelt, men han har fått til svar at så lenge grøftene og området rundt er avsperret er det ingen fare for allmenheten.

- Når det gjelder mannskapene som har vært nede i grøftene, så er det en sak primært for bedriftshelsetjenesten og Arbeidstilsynet, sier han til NRK.

Kommuneoverlegen vil ta ytterligere kontakt med Folkehelseinstituttet og Statens arbeidsmijøinstitutt for å få ytterligere fakta og innspill til saken. 

- Bekymret for mannskapenes ve og vel

Halden kommune har igangsatt en vurdering av hva som gikk galt da arbeidet i det giftbelastede området ved Høvleriet ble igangsatt.

Både Høvleritiomta, Tyska og Hollenderen, som alle ligger langs Tista, er områder bygget opp av mudder og flis fra sagbrukstiden.

Det har vært drevet kreosotimpregnering og saltimpregnering med krom, kobber og arsen (CCA) ulike steder på de tre områdene.

Et 3,5 mål stort område på Tyska  er så forurenset at grunneier Saugbrugs har satt opp en innhengning for at ikke dyr og mennesker skal komme seg inn på området. 

På tross av at forurensningene er godt kjent ble allikevel sju mann satt igang med å jobbe med å legge vann og kloakk der det skal gå en vei gjennom Høvleri-området, og videreut til områdene Tyska og Hollenderen der Halden kommune har planer for utbygging etter bytteavtalen med Norske Skog Saugbrugs.

Konstituert komunalsjef i Halden kommune, Åsmund Bråtekas, sier han er bekymret for mannskapenes situasjon.

- De ansattes ve og vel har høyeste prioritet fra min side. Hvor alvorlig det er vet vi ikke før utredningen er ferdig. Jeg ser det som viktig at hensynet til de ansatte her blir ivaretatt, sier Bråtekas til NRK.

Utredningen av Høvleritomta-saken skal ta for seg alle sider ved hva som er gjort av forberedelser og arbeid underveis i anleggsprosessen, men Bråtekas vil ikke gi noen garanti for at en slik sak ikke dukker opp igjen.

- Nå pågår utredningen. Den vil munne ut i noen svar, og når de foreligger får vi ta det derfra og ut. Flere kommentarer til saken har jeg foreløpig ikke, sier han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Strømmen er tilbake i Fredrikstad

    Klokken 13.53 opplyser Hafslund til NRK at alle kundene som var rammet av strømbrudd i Fredrikstad og Hvaler skal ha fått tilbake strømmen. Hafslund vet foreløpig ikke hva som førte til strømbruddet.