Hopp til innhold

Dette får Østfold i statsbudsjettet

Mer penger til jernbane, E18 og Haldenreaktoren.

Jernbane

Det skal kjøpes nye tog til Østfoldbanen.

Foto: Rainer Prang / NRK

I dag presenterte finansminister Siv Jensen regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Her er noe av det statsbudsjettet sier om Østfold:

Jernbane

Jernbanen i Norge får til sammen omtrent 21 milliarder kroner. Regjeringen foreslår å kjøpe nye tog på Østfoldbanen. Det er ikke kjent hvor mange eller hva slags tog det er snakk om.

 • På Østfoldbanen prioriteres underbygningstiltak og forberedelser for ballastrensing på strekningen Sarpsborg-Kornsjø. Samlet settes det av om lag 120 millioner kroner til fornying på Østfoldbanen i 2015.
 • I 2015 legges det opp til følgende planleggingsaktiviteter på InterCity-strekningene: Østfoldbanene: Regulerings- og detaljplanarbeid på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad. Forstudier Haug-Riksgrensen, samt kommunedel- og reguleringsplanarbeid på strekningen nord for Sarpsborg.

Bypakke i Nedre-Glomma

Det tas sikte på anleggsstart med bompenger i 2015 på Bypakke Nedre Glomma i Østfold. Denne er ennå ikke lagt frem for Stortinget.

Regjeringen tar sikte på at forslag om delvis bompengefinansiering vil bli lagt frem for Stortinget i løpet av 2015.

Kultur

 • Bevilgningen til Det Norske Blåseensemble økes med en halv million fra 23,2 til 23,7 millioner kroner.
 • Regjeringen vil forslår å øke bevilgningen til Opera Østfold fra 3.567.000 kroner i år til 3.685.000 kroner neste år.
 • Bevilgningen til Østfold Teater foreslås økt fra 7.656.000 kroner i år til 7.833.000 kroner neste år.

I et prøveprosjekt med Fylkesmennene i Østfold og i Hordaland, får fylkesmennene ansvaret med å bosette flyktninger. De tar over oppgavene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: Målet med omorganiseringen er å se om dette kan bidra til at flere flyktninger blir bosatt og at det skjer raskere. Regjeringen vil på nasjonalt plan øke integreringstilskuddet med 50 millioner kroner for å bidra til raskere bosetting.

Mer penger til Halden-reaktoren

Nils Bøhmer

Nils Bøhmer i Bellona er skuffet.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Regjeringen foreslår 50 millioner årlig til fortsatt drift av Halden-reaktoren, noe som er en kraftig økning.

Regjeringen har imidlertid ikke satt av midler til å finansiere nedleggelsen og demonteringen av Haldenreaktoren, noe kommer til å koste over en milliard kroner, skriver miljøvernorganisasjonen Bellona i en pressemelding.

– Det er skuffende at regjeringen på denne måte velger å bruke stadig større forskningsmidler på en reaktor som ifølge Forskningsrådet «vurderer at det ikke er tungtveiende, nasjonale forskningsstrategiske grunner til å videreføre Haldenprosjektet». Ved ikke å sette av midler til demontering av Haldenreaktoren bryte Norge internasjonale forpliktelser for å sørge for finansieringen av dette arbeidet, sier Nils Bøhmer i Bellona.

Haldenreaktor interiør

Haldenreaktoren får 50 millioner kroner til årlig drift.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

Regjeringen foreslår å sette opp avgiftene på vin og brennevin med 2,1 og 2,2 prosent. – Bransjeforeningen mener at dette helt meningsløst, når taxfreekvotene ble økt i juli. Foreningen mener dette vil føre til økt grensehandel.

Dette får Østfold i statsbudsjettet for 2015:

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Østfold (HiØ) med 508 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Det foreslås å øke bevilgningen med 1,1 millioner kroner til én ny rekrutteringsstilling til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Videre foreslås bevilgningen til HiØ økt med 1,8 millioner kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 32,6 millioner kroner for å skjerpe helikopterberedskapen på Rygge og Bardufoss, herav 23 millioner kroner til Rygge. Helikoptrene på Rygge kan på anmodning yte håndhevelsesbistand til politiet.
 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 6 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Østfold i 2015.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner i energiledelse fase 2 i 2015, for å gjennomføre tiltak som skal effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Østfold. Målsettingen er å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Viken filmsenter med 0,4 millioner kroner, slik at det samlede tilskuddet blir på 8,3 millioner kroner i 2015. Viken filmsenter dekker fylkene Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus.

E18

 • 259 millioner kroner er foreslått til prosjektet E18 Riksgrensen – Ørje i Marker kommune. Den 6,4 kilometer lange strekningen bygges ut som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Fra riksgrensen til like øst for Ørje sentrum bygges vegen i ny trasé. Gjennom Ørje sentrum blir det bred midtrabatt og nedsatt fartsgrense. Utbyggingen omfatter tre planskilte kryss, med det ene krysset i Ørje sentrum, i krysset med fylkesveg 21 Det legges nå opp til anleggsstart i februar 2015, med åpning for trafikk i 2017. Av de foreslåtte midlene i 2015 forutsettes 190 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
 • Til E18 Knapstad – Retvet er det foreslått 409 millioner kroner. Av dette forutsettes 230 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Strekningen bygges i sin helhet i ny trasé, som firefelts veg over en lengde på 6,2 kilometer i Hobøl kommune i Østfold og Ski kommune i Akershus. Det skal bygges to planskilte kryss og gang- og sykkelveg langs fylkesveg 120 fra Elvestad sentrum fram til krysset med den nye E18. Vegen krysser Hobølelva i ei bru på om lag 300 meter. Det legges til rette for viltkryssinger under flere av bruene som skal bygges, i tillegg til bygging av en faunapassasje og en miljøtunnel. Anleggsarbeidene startet i februar 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2016.
 • 161 millioner kroner er foreslått til prosjektet E18 Melleby–Momarken i Eidsberg kommune. Prosjektet omfatter bygging av 8,3 kilometer tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Anleggsarbeidene startet høsten 2011, og prosjektet ble åpnet for trafikk i september i år. Av de foreslåtte midlene i 2015 forutsettes 14 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Midlene i 2015 skal brukes til sluttoppgjør og mindre restarbeider for hovedentreprisene, opprusting av lokalveger og bygging av gang- og sykkelveg. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.
E18 ved Askim

E18 i Østfold får penger til utbygging.

Foto: Morten Strøm / NRK

Riksvei 110

 • Innenfor foreslåtte bevilgninger til fornying på riksvegnettet er det satt av midler til rehabilitering av Fredrikstadbrua på riksveg 110. Brua ble fredet i 2008.
 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme
 • Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Østfold i 2015 blir etter dette 141,9 millioner kroner, mot 87 millioner kroner i 2014.

Østfoldbanen–Østre linje

 • 171 millioner kroner er foreslått til modernisering av Øsfoldbanens Østre linje, som blir den første strekningen i Norge med nytt og moderne ERMTS signalanlegg. I tillegg er det foreslått 25 millioner kroner til ERMTS-utstyr om bord i togene som skal trafikkere banestrekningen.
 • Bevilgningene skal brukes til å videreføre arbeid på Østfoldbanens Østre linje med sikte på å etablere en erfaringsstrekning for ”ERMTS/ETCS–European Rail Traffic Management System/European Train Control System”. Erfaringsstrekningen skal brukes til å teste nye operasjonelle regler for togframføring. Hele erfaringsstrekningen skal etter planen tas i bruk i august 2015.

 • 74 millioner kroner er foreslått til å sluttføre prosjektet ”Stasjonstiltak Østfoldbanens Østre linje–ERMTS/fjernstyring”. Prosjektet omfatter tiltak som må gjennomføres som følge av etableringen av erfaringsstrekningen for ERMTS/ETCS. Det er nødvendig med tiltak for å utbedre atkomster og plattformer på stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen–for å ivareta sikkerheten til publikum når strekningen blir fjernstyrt og stasjonene blir ubetjente. Prosjektene omfatter blant annet nye tekniske hus, fjerning av midtplattformer, plattformforlengelser, nye plattformer og veisikringsanlegg ved planoverganger.

InterCity-utbygging

 • Innenfor foreslåtte midler til planlegging er det satt av 540 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet.

Belønningsordning og bymiljøavtale

 • Regjeringen foreslår i alt 975,6 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Nedre Glommaregionen (Østfold fylkeskommune og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg) har inngått en fireårig avtale med staten om arbeid og mål som er i samsvar med formålet med ordningen. Avtalen, som gjelder for 2014-2017, har en økonomisk ramme på til sammen 215 millioner kroner for tildeling av statlige belønningsmidler. For 2015 er det lagt til grunn en tildeling av 50 millioner kroner til Nedre Glommaregionen.
 • Regjeringen har i år fastsatt et endelig rammeverk for bymiljøavtaler. På sikt vil Nedre Glomma-området være en aktuell kandidat for en bymiljøavtale.
 • Belønningsordningen og bymiljøavtalene har felles mål og omfatter i stor grad bruk av like virkemidler. Belønningsordningen skal derfor innlemmes i bymiljøavtalene så raskt som praktisk mulig. I praksis betyr dette at for byområder som har belønningsavtale ut 2016 vil det ikke inngås nye belønningsavtaler dersom det er aktuelt å inngå bymiljøavtale for 2017 eller tidligere.
 • Regjeringen foreslår i alt 173,4 millioner kroner til farledstiltak. Innenfor den foreslåtte bevilgningen er det satt av midler til å starte farledstiltak for ”Innseiling Borg (Borg II)” i kommunene Fredrikstad og Hvaler.
 • Innseilingen til Borg (Borg II) gjennom kommunene Fredrikstad og Hvaler skal utdypes og rettes ut.
 • På grunn av betydelig kostnadsøkning vil prosjekt- og utredningsgrunnlag bli gjennomgått på nytt for det tas stilling til videre håndtering av farledsprosjektet ”Borg havn (Borg I) Røsvikrenna”. Dette medfører at prosjektet ikke vil startes opp. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til saken.
 • Regjeringen foreslår å tildele Østfold fylkeskommune om lag 22 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (3 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Østfold deltar.

Anslag på vekst i frie inntekter

 • Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2014 til 2015 er anslått til 4,7 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014
 • Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2015 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).
 • Ved fordeling av skatteinntekter for 2015 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2013. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2014. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.
 • Regnet fra anslag på regnskap for 2014 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2015 anslått til 1,7 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2015 på 3 prosent.
 • For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014–2015), Grønt hefte for 2015 tabell 3-fk og tabell 3-k.
 • Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Østfold

 • Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
 • Fra 2014 til 2015 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2014). Kommunene i Østfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,8 prosent.
 • I Østfold har 8 av 18 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Marker kommune med 7,7 prosent, mens Rømskog kommune har lavest vekst med 2,5 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

 • Sett under ett hadde kommunene i Østfold i 2013 utgiftskorrigerte frie inntekter på 96 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Østfold hadde 3 av 18 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene imellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

 • Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2013 var på 2,4 prosent. Kommunene i Østfold hadde i 2013 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 0,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,3 prosent.
 • Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Østfold hadde i gjennomsnitt 50 983 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2013. Landsgjennomsnittet var 51 475 kroner per innbygger.

Østfold fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Østfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,1 prosent (fra anslag på regnskap for 2014) i 2015, som er likt med landsgjennomsnittet.

Finansielle indikatorer
Østfold fylkeskommune hadde i 2013 et netto driftsresultat på 4,9 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 6 008 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 8 637 kroner per innbygger.