Barnevern ga fem fosterfamilier sparken på åtte uker

Midt i en hektisk periode for barnevernet i den lille kommunen flyttet de det ene fosterbarnet etter det andre.

Fostermor

TUNGT: Den tidligere fostermoren var en av dem som på kort varsel ble oppsagt som fostermor.

Foto: Per Øyvind Fange / NRK

– Oppsigelsen kom svært overraskende, og det er vanskelig å akseptere grunnen vi fikk oppgitt og måten det skjedde på, sier en tidligere fostermor til NRK.

Hun ønsker ikke å si noe utdypende om saken av hensyn til taushetsplikten hun fortsatt føler seg forpliktet av.

Det var for tre år siden at den lille kommunen på Østlandet sa opp avtalen med fem fosterfamilier i løpet av mindre enn åtte uker. Over en fjerdedel av fosterhjemsbarna kommunen hadde ansvar for måtte på nytt bryte opp fra sine kjente omgivelser og flytte til nye hjem.

Alle fosterforeldrene stiller seg uforstående til begrunnelsen de fikk da de ble sagt opp.

Hundrevis flyttet i fjor

Barnevernet skal skape stabilitet for barna de har ansvar for. Det viser seg ofte å være vanskelig.

En spørreundersøkelse NRK har gjort til landets barnevernstjenester, viser at de 125 barnevernstjenestene som har svart på undersøkelsen flyttet 186 barn bare i 2017. Det reelle tallet er trolig betydelig høyere ettersom 56 prosent ikke har svart.

De såkalte utilsiktede flyttingene skjer enten fordi barnevernet har avviklet et fosterhjem de mener ikke fungerer, eller fordi fosterforeldrene gir opp tidligere enn planlagt.

I tillegg kommer den delen av barnevernet som er organisert av staten.

I den lille kommunen på Østlandet ble fire av de fem oppsagte fosterfamiliene fratatt fosterbarna med få dagers mellomrom.

I ettertid har fylkesmannen påpekt svikt i kommunens saksbehandling, og kommunen har endret rutinene. Enkelte av sakene er også vurdert av både fylkesnemnda og tingretten, som langt på vei gir fosterforeldrene medhold.

– Vi stilte for mange spørsmål

Også en annen av de oppsagte fosterforeldrene stiller seg uforstående.

– Vi fikk inntrykk av at vi stilte for mange spørsmål ved barnevernets måte å jobbe på. Vi kjempet i lengre tid for at barna skulle få den hjelpen de trengte, sier han.

Kommunen oppga samarbeidsproblemer som forklaring på oppsigelsene.

– Vi hørte ikke noe fra barnevernet de siste månedene og hadde vanskeligheter med å få kontakt med dem. Jeg føler barnevernet ikke fulgte opp spørsmålene vi kom med, sier han.

Barnevernet i den aktuelle kommunen hadde en kraftig vekst i antall barn de hadde ansvar for i årene før fem familier ble oppsagt. Til fylkesmannen forklarte de at belastningen på de ansatte var ekstraordinær.

NRK har stilt flere spørsmål til rådmannen, oppvekstsjefen og til både den tidligere og den nåværende barnevernslederen. De ønsker ikke å svare på spørsmålene og viser til at det er barna som eier opplysningene og at disse er taushetsbelagte.