377 millioner til E18

Regjeringen har satt av 377 millioner kroner til utbygging av E18 fra Ørje til Oslo.

E18 Momarken-Sekkelsten

Statsbudsjettet legger opp til å fullfinansiere prosjektet Momarken - Sekkelsten.

Foto: Statens vegvesen

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bruke 377 millioner kroner til arbeid på E18 på stamvegstrekningen Riksgrensen/Ørje - Oslo.

Momarken-Sekkelsten fullfinansieres

I tillegg er det regnet med 95 millioner kroner i bompenger.

Innenfor denne rammen legges det opp til å fullfinansiere prosjektet Momarken - Sekkelsten.

I tillegg prioriteres videreføring av prosjektet Krosby - Knapstad. Det er også forutsatt midler til legging av slitelag på strekningene Ørje - Eidsberg grense og Sekkelsten - Krosby.

200 millioner til Krosby-Knapstad

Til strekningen E18 Krosby - Knapstad er det satt av 200 millioner kroner. Prosjektet omfatter bygging av 8 kilometer firefelts veg i kommunene Askim, Spydeberg og Hobøl. Vegen bygges med 20 meter vegbredde og midtrekkverk.

Ny bru over Glomma og tunnel gjennom Romsåsen inngår i prosjektet, sammen med omlegging av lokalvegnettet vestover fra Askim.