- Udemokratisk i Halden

Norsk Presseforbund mener innbyggerne i Halden forhindres i å benytte seg av sine demokratiske rettigheter.

Halden kommune rådhuset

Innsyn i saksdokumentene er en forutsetning for muligheten til å foreta en uavhengig kontroll av dem som sitter med makten, sier juristen i Norsk Presseforbund.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kommunal Rapport skriver i sin papirutgave den 2. desember, at det stadig skjer at politiske møter i Halden kommune flyttes på kort varsel, at saker behandles uten sakspapirer og at protokollene fra møtene mangler.

Det eksisterer også politiske underutvalg, som tar viktige beslutninger uten at møtene er annonsert, og uten at protokollene gjøres tilgjengelig for allmennheten, iføge Kommunal Rapport.

- Innbyggerne i Halden forhindres i å benytte seg av sine demokratiske rettigheter, sier Norsk Presseforbunds jurist Kristine Foss til Kommunal Rapport.

Borgerne fratas innsyn

Norsk Presseforbund mener praksisen som beskrives i Halden kommune er problematisk, ikke bare juridisk, men også politisk.

Kravene til møteprotokoll, innkalling og saksliste er blant annet begrunnet ut ifra samfunnets mulighet til å følge saksbehandlingen.

- Når disse ikke følges, fratar man borgerne muligheten til å følge med på hva de folkevalgte gjør. Dette er et alvorlig inngrep i demokratiske rettigheter, sier Kristine Foss.

Per Egil Evensen, Frp Halden

Norsk Presseforbund er, i likhet med Frps Per Egil Evensen, bekymret for samfunnets mulighet for å følge saksbehandlingen i Halden kommune.

Foto: Kjetil Berg

- Skjult kommunikasjon

Frps ordførerkandidat, Per Egil Evensen, mener det foregår en skjult kommunikasjon mellom administrasjonen og posisjonspolitikerne fra Halden Arbeiderparti, SV og Kristelig Folkeparti.

Han mener det er nærmest umulig å drive opposisjonspolitikk i Halden.

- Det blir slik at vi i opposisjon ikke kan drive politikk lenger på vanlig måte. Vi får ikke kunnskap om kjernen i sakene, og da er det umulig å drive opposisjonspolitikk, sier Evensen til nrk.no.

Frps ordførerkandidat går så langt at han hevder at avgjørelser tas helt andre steder enn i åpne politiske fora. Han mener dette bidrar til at posisjonspolitikerne får en mye vanskeligere oppgave i sitt arbeide enn tidligere.

- Det foregår en skjult kommunikasjon mellom administrasjonen og posisjonspolitikerne, sier Per Egil Evensen til nrk.no.

Grunnlovsfestet rettighet

Presseforbundets Foss viser også til Grunnlovens prinsipp om møteoffentlighet.

- Hvis det foregår møter i folkevalgte organ som samfunnet ikke får vite om, eller de annonseres så sent at man i realiteten ikke har mulighet til å delta, er dette en uthuling av det grunnlovsfestede møteoffentlighetsprinsippet, sier hun.

Norsk Presseforbunds jurist mener det er ille at flere saker behandles i politiske organer uten saksdokumenter.

- Det hindrer ikke bare beslutningstakerne, men også innbyggerne, i å danne seg en velbegrunnet oppfatning om prioriteringer og beslutninger som politikerne tar.

Innsyn i saksdokumentene er en forutsetning for muligheten til å foreta en uavhengig kontroll av dem som sitter med makten, og en forutsetning for at innbyggerne kan delta i samfunnsdebatten, sier Kristine Foss til Kommunal Rapport.

Svein Olaussen, Halden Arbeiderparti

- Jeg kan ikke se at vi i posisjonen får mer informasjon om sakene enn det opposisjonen har, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Svein Olaussen til Halden Arbeiderblad.

Foto: Halden Dagblad

- Får papirene samtidig som oss

Arbeiderpartiets gruppeleder i Halden, Svein Olaussen, vil ikke være med på at posisjonspartiene får papirer og informasjon før opposisjonspolitikerne får den.

- Jeg kan ikke se at vi i posisjonen får mer informasjon om sakene enn det opposisjonen har, men når de taper avstemninger, så går de i stedet løs på politikerne og administrasjonen for å skape et inntrykk som det ikke er dekning for, sier Olaussen til Halden Arbeiderblad.

Halden Arbeiderblad peker i intervjuet på at politiske tillitsforhold i Halden later til å være veldig dårlig, og spør gruppeleder Olaussen hva som skal til for at det skal bli bedre.

- Det vet jeg ærlig talt ikke. Opposisjonen får papirene fra administrasjonen samtidig med oss, så hva vi skal gjøre er ikke godt å si, sier Olaussen.

Sykehjem Tyska/Hollenderen Halden

- Få dager etter at avtalen om tomtekjøp av Saugbrugs var inngått, forelå tegninger av sykehjem (bildet) på den aktuelle tomta, sier Frps ordførerkandidat Per Egil Evensen.

Foto: Ill: SG Arkitekter

- Fikst ferdig sykehjem på nulltid

Frps Per Egil Evensen mener den skjulte kommunikasjonen mellom posisjonspartiene og administrasjonen nylig kom til syne, da planene for områdene Tyska og Hollenderen ble diskutert.

- Da et enstemmig Økonomiutvalg og formannskap vedtok avtalen mellom Norske Skog og kommunen den 7. oktober i år, så skjedde det med utgangspunkt i at alle forhold i saken skulle være "åpne".

Evensen forteller at det få dager etter forelå fiks ferdige tegninger til et nytt sykehjem i dette området, og at flertallet i Hovedutvalget for helse og omsorg den 19. oktober vedtok at det skal utarbeides et forprosjekt for nytt sykehjem i Halden på området.

- Jeg konkluderer med at posisjonspartiene og administrasjonen hadde avtalt det hele på forhånd for å kunne få sykehjemsplanene opp og stå så raskt, sier han til nrk.no.

Men Arbeiderpartiets gruppeleder mener det at planene for blant annet Tyska/Hollenderen er kjent, men at det blir problemer i det øyeblikk de skal vedtas.

- Dette er saker som administrasjonen har arbeidet fram, og som alle fikk presentert samtidig. Det som er problemet er etter min oppfatning at det ikke aksepteres at det fattes flertallsbeslutninger, sier han til Halden Arbeiderblad.