Hopp til innhold

Flere veier får forkjørsrett

Flere veier her i landet skal få forkjørsrett for å forhindre farlige situasjoner.

Tenvikveien ved Skjerpelia

SLIPPER Å VIKE: Flere veier skal få forkjørsrett, slik at du slipper å stoppe. I dag sa politikerne Østfold hvilke veier de vil ha.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Vegdirektoratet har forslått flere forkjørsregulerte veier her i landet i en tiltaksplan for de fire neste årene.

– I dag er det alt for mye usikkerhet knyttet til om man er på en forkjørsvei eller ikke, sier samferdselspolitiker.

Millionutgift

Det betyr at alle riks- og fylkesveger utenfor tettbebygd strøk bør være forkjørsveier, alle riksveier og primære fylkesveier innenfor tettbebygd strøk bør være forkjørsveier og kommunale veier med funksjon som hovedvei eller samlevei bør også være forkjørsveier.

Bare i Østfold utgjør det 90 veier med til sammen en lengde på 640 kilometer og det er må gjøres sterke prioriteringen. For til sammen kan det koste fylket 20 millioner kroner.

Veg over Kroksund
Foto: Njål Svingheim/Jernbaneverket

Avdelingsingeniør Margrete Vefferstad Ness i Statens vegvesen sier hensikten er å bedre trafikkavviklingen, forenkle vikepliktsforholdene og å øke trafikksikkerheten på hovedveiene.

Nå er arbeidet i full gang med å skilte og merke veier. Samtidig kan det bli aktuelt å bygge flere kryss.

Fylkesrådmann Atle Haga sier i sin innstilling til politikerne i Østfold at det er naturlig å prioritere veier med ekstra stor trafikk.

– For å oppnå forståelse for trafikantene ved innføring av ny skilting og endret kjøremønster er det fornuftig å se geografiske områder i sammenheng.

– Mye er ulogisk

Siden dette er såpass kostbart, vil dette ta tid å gjennomføre. Haga anslår at det kan ta flere år. Han understeker at dette arbeidet er viktig og at veier med høy prioritet bør bli forkjørsregulert i år eller neste år.

Onsdag bestemte politikerne i fylket seg for å prioritere gamle veier og primære fylkesveier som det haster med.

Olav Moe

PRIORITERTE: Olav Moe i samferdselskomiteen i fylket, sa i dag hvilke veier som først skal få forkjørsvei.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

I tillegg skal sekundære fylkesveier med trafikk over 1000 kjøretøy i døgnet prioriteres, deretter skal lavtrafikkerte fylkesveier prioriteres.

Olav Moe, leder av samferdselskomiteen i fylket, sier at dette er svært nødvendig.

– I dag er mye ulogisk og det oppleves som en usikkerhet at man ikke vet om man er på en forkjørsvei eller ikke. Spesielt gjelder dette for folk som ikke er kjent i områder. Da oppstår det mye tvil og bidrar til å skape farlige situasjoner. Ved å få flere forkjørsveier fjerner vi også tvilstilfeller, sier han.