Ansatte utsettes for vold og trusler om drap og voldtekt: – Veldig belastende

Vold mot ansatte er et stort problem på akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus. Ledelsen tror dette kan være noe av årsaken til at mange slutter.

undefined

Akuttpsykiatriske avdelinger andre steder i landet kjenner seg igjen i situasjonen på Ullevål.

Foto: Amalie Henden / NRKFoto: Amalie Henden / NRK

63 ganger så langt i år har pasienter ved avdelingen vært voldelig mot ansatte. I hele fjor skjedde det 72 ganger.

De alvorligste hendelsene i år har omfattet slag med knyttet neve mot ansikt, og slag og spark mot kropp.

– Det er veldig bekymringsverdig for både de ansatte og pasientene at voldsepisodene ikke går raskere ned.

Det sier avdelingsleder Thorbjørn Sundin.

I 2019 kom en intern rapport med nedslående tall. De siste fem årene hadde det vært 250 prosent økning i hendelser med vold, trusler eller utagering.

undefined

Avdelingsleder Thorbjørn Sundin sier det er svært bekymringsverdig at tallene ikke har gått ned de siste to årene.

Foto: Amalie Henden / NRKFoto: Amalie Henden / NRK

Avdelingsledelsen så svært alvorlig på funnene. Men to år senere har tallene fortsatt ikke gått merkbart ned.

– Belastende

Det er kun et fåtall av pasientene som står bak hendelsene. Vold og trusler oppstår oftest ved grensesetting eller avslag på ønsker.

Enkelte hendelser er knyttet til psykosesymptomer. Noen kan også være ruset hvis det er kort tid siden innleggelse.

Selv om det hittil i år er færre trusler enn i fjor, er flere av dem alvorlige. De groveste handler om drap og voldtekt, og er personrettet.

– Ansatte forteller at det er veldig belastende å jobbe med så mye vold og trusler som de utsettes for her. Det gjør at de kan føle seg utrygge, og at enkelte velger å finne seg en annen jobb, sier Lars Løvhaug.

undefined

Fag- og kvalitetsrådgiver Lars Løvhaug følger opp alle hendelsene ved avdelingen.

Foto: Amalie Henden / NRKFoto: Amalie Henden / NRK

Høy gjennomtrekk

Avdelingen har opp mot 25 prosent gjennomtrekk av ansatte hvert år.

– Det fører til at vi ikke klarer å beholde de mest erfarne vi har, sier Sundin.

Han tror gjennomtrekket har en klar sammenheng med omfanget av vold, trusler og utagering på avdelingen.

Avdelingen og klinikken har allerede satt inn flere tiltak.

De ansatte er blant annet i gang med et omfattende opplæringsprogram i forebygging og håndtering av voldsproblematikk.

Dette håper ledelsen kan øke kompetansen betydelig.

Hendelser ved akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus

År

Vold

Trusler

Utagerende atferd

2019

77

93

91

2020

72

122

79

2021 (t.o.m. 10.09)

63

34

56

Sundin mener det blir spesielt viktig å øke bemanningen fremover. Men han sier det er vanskelig å rekruttere erfarne sykepleiere.

Det har derfor blitt utarbeidet en funksjons- og kompetansestige. Det er en trinnvis og systematisk måte å utvikle kompetansen til sykepleiere i akuttpsykiatri på.

– Vi har stor tro på at dette programmet vil føre til at vi beholder flere av våre erfarne medarbeidere.

undefined

Avdelingsleder Thorbjørn Sundin.

Foto: Amalie Henden / NRKFoto: Amalie Henden / NRK

Programmet er utviklet i samarbeid med avdelingens tillitsvalgte fra Norsk Sykepleierforbund, klinikkledelsen og HR.

Lignende tendenser ellers i landet

NRK har vært i kontakt med akuttavdelinger andre steder i landet.

Akuttseksjonen på Østmarka på St. Olavs hospital i Trondheim mener også de har for mange volds- og trusselhendelser. Det har ikke bedret seg de siste årene.
Ved Psykisk helse og rus-klinikken på Nordlandssykehuset var det en nedgang i voldshendelser i fjor. Men i starten av året var det en svak økning igjen.
På Ahus var det en økning i fjor. Siden da har tallene stabilisert seg, men på et høyere nivå enn ønskelig, sier avdelingslederen

Ved Psykiatrisk klinikk ved Haukeland universitetssykehus i Bergen var det en liten nedgang fra 2019 til i fjor.

– Om dette vil være utviklingen fremover, er for tidlig å si noe om. Tallet er uansett bekymringsfullt høyt, sier klinikkdirektør Brede Aasen.

Spent på lovforslag

Helsedepartementet har en ny tvangsbegrensningslov ute på høring for andre gang. Hvis den går gjennom, kan det blant annet bli ulovlig å bruke belter og vanskeligere å tvangsmedisinere.

Det bekymrer avdelingsoverlege Morten Selle på Ullevål.

– Hvis vi kommer senere i gang med nødvendig medisinering, kan dette øke risikoen for at pasientene blir enda sykere. Dette øker igjen risikoen for vold. Og vi har færre muligheter for å håndtere den volden.

Høringsfristen er satt til 1. oktober.

undefined

Ifølge Morten Selle er mange av dagens pasienter sykere når de blir innlagt.

Foto: Amalie Henden / NRKFoto: Amalie Henden / NRK

Viktig med tidlig hjelp

Flesteparten av de som trenger behandling for psykiske lidelser er hverken aggressive eller truende. Og de fleste voldshendelsene skjer når pasienten er ruset.

Det sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Men så vet vi at det dessverre altfor ofte skjer voldshendelser, og det er veldig alvorlig. Det er viktig at vi forebygger og forhindrer at slike situasjoner oppstår.

Å sikre tidlig hjelp vil være essensielt i dette arbeidet, mener han.

undefined

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Foto: Fredrik Hagen / NTBFoto: Fredrik Hagen / NTB

Ifølge Høie blir det viktig at kommunene har flere ACT-team. Dette er team som oppsøker og gir behandling til pasienter som i liten grad selv oppsøker hjelp.

– Dette ser vi reduserer behovet for akuttinnleggelser og tvang, og dermed også risikoen for vold.

Høie sier at det også bygges nye sykehus over hele landet som er mer funksjonelle og tilpasset moderne pasientbehandling.

– I tillegg er det viktig med tilstrekkelig bemanning, og at ansatte har god kompetanse i å forebygge og håndtere farlige situasjoner. Her har sykehusene blant annet laget et nasjonalt opplæringsprogram.

Det er dette programmet som Ullevål er i gang med.

Hei!

Tenkte du på noe da du leste denne artikkelen? Eller har du tips til andre saker jeg bør se på?

Send meg gjerne en e-post!