Anker aksjesak

A-pressen og de 13 aksjonærene i Halden Arbeiderblad, som tapte rettsaken om aksjene i Halden Arbeiderblad, anker til lagmannsretten.

Ill. foto
Foto: Rainer Prang / NRK

Halden Tingrett ga Halden Arbeiderblad fullt medhold i saken mot A-pressen og aksjonærene med opsjonsavtaler med A-pressen ASA i september i år.

Retten uttalte at saksøkerne hadde tapt saken fullstendig, og tilkjente de saksøkte saksomkostninger med 475.000 kroner pluss moms fra saksøkerne.

Nå anker A-pressen og de 13 aksjonærene.

Kirsti Rørmyr, Fagforbundet Halden kommune
Foto: Rainer Prang / NRK

Kamp om styring av avisa

Kampen om aksjene i Halden Arbeiderblad er en kamp om styringen over avisa.

A-pressen er i dag den største eieren, men har ikke flertall. Aviskonsernet kunne ha overtatt styringen av hele avisen hvis de fikk kjøpe de 172 aksjene som de hadde opsjon til å kjøpe.

Styret i Halden Arbeiderblad tvangsinnløste aksjene, da opsjonsavtalene ble kjent, og fordelte dem på de eierne som ikke ønsket å selge sine aksjer.

Kravet om at de 13 aksjonærenes aksjer skal tilbakeføres til de opprinnelige eierne ble dermed avvist av retten i september i år. 

- Har god sak

I en pressemelding fra Svein Sembom (Lokomotivpersonalets Forening Østfold) og Kirsti Rørmyr (Fagforbundet i Halden) på vegne av de 13 aksjonærene som er fratatt sine aksjer, heter det at innholdet i dommen er gjennomgått.

Konklusjonen fra de 13 er at dommen fra Halden tingrett ikke er forenlig med det klare juridiske utgangspunktet i norsk rett om at avtaler skal holdes etter sitt innhold.

- Vi vurderer det slik at det er vanskelig å forstå at det å tilegne seg andres aksjer og verdier, slik vi mener det har blitt gjort i denne saken, er tillatt, sier Rørmyr til NRK.

Halden tingrett
Foto: Rainer Prang / NRK

Til Borgarting lagmannsrett

Halden tingrett sier i sin dom at de 13 opsjonsavtalene må anses som kjøpsopsjoner.

Avtalene mellom aksjonærene og A-pressen utløser den innløsningsretten som de øvrige aksjonærene har etter Halden Arbeiderblads vedtekter, heter det i dommen fra tingretten.

Sembom og Rørmyr skriver i pressemeldingen at aksjestriden i Halden Arbeiderblad er å betrakte som en kamp om lokaldemokratiet i Halden.

De to mener Borgarting lagmannsrett, der retten forsterkes med fagkyndige meddommere, er et godt egnet sted for å føre kampen om de i alt 172 aksjene videre.

Kan utløse skyhøyt økonomisk krav

De 19 aksjonærene i Halden Arbeiderblad, som har tatt i mot de 172 aksjene de 13 aksjonærene hadde gitt A-pressen opsjon på, kan sitte på en "økonomisk bombe".

De 172 aksjene har i henhold til HAs vedtekter en verdi på kr. 50,- pr. stk.. A-pressen var villige til å betale 20 000 kr. pr. aksje.

De 13 aksjonærene, som nå er fratatt sine aksjer, vil subsidiært kreve utbetalt løsningssummen oppad til 20 000 kroner pr. aksje. De 172 aksjene representerer en verdi på tilsammen 3.440.000 kroner.

Hvis en av de 19 aksjonærene for eksempel har fått seg tildelt 10 aksjer fra HA-styret, vil det utløse et subsidiært krav på 200 000 kroner fra de 13 aksjonærene som er fratatt sine aksjer.

- Vi mener verdiene i selskapet er langt større enn det HA hevder, og krever 20 000 oppad pr. aksje med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra mars 2004 til betaling skjer, sier Rørmyr.