NRK Meny
Normal

Stangeland får ny runde i retten

Den bedrageridømte tidligere stortingsrepresentanten Magnus Stangeland får prøvet saken sin på nytt i lagmannsretten. Det har silingsutvalget i Borgarting lagmannsrett avgjort.

Tidligere stortingsrepresentant Magnus Stangeland

Tidligere stortingsrepresentant Magnus Stangeland får prøvet saken sin på nytt i lagmannsretten.

Foto: Johan B. Sættem

Stangeland ble 7. januar dømt til ubetinget fengsel i 60 dager for grovt uaktsomt bedrageri.

Stangelands anke gjelder lovanvendelsen under skyldspørsmålet, straffutmålingen og avgjørelsen om saksomkostninger.

Silingsutvalget i Borgarting lagmannsrett avgjorde i tirsdag denne uken at Stangeland får prøvet saken sin på nytt i lagmannsretten, når det gjelder skyldspørsmålet og straffutmålingen.

I 2009 slapp kun 36 prosent av ankene gjennom silingsprosessen i ankeutvalget.

Stangeland får imidlertid ikke medhold i sin anke når det gjelder saksomkostninger.

LES OGSÅ: Stangeland anker dommen

- Glad for å få saken opp på nytt

- Jeg ser på dette som en halv seier, og er glad for at jeg nå får saken opp på nytt, sier Magnus Stangeland til NRK.no.

Han sier at han mener domspremissene ikke står i forhold til dommen som ble avsagt, og at han ser optimistisk på en ny rettsrunde.

- Jeg kan ikke skjønne at dommen skal kunne bli stående når jeg har undersøkt så nøye på forhånd, sier Stangeland.

Etter alt å dømme blir neste rettsrunde i lagmannsretten av vesentlig kortere varighet enn de tre ukene saken gikk over i Oslo Tingrett, fordi saken ikke skal opp i full bredde.

- Jeg regner med at det blir en helt annen og mye kortere sak, siden man ikke skal ta stilling til faktum, sier Stangeland.

Økokrim fikk ikke medhold i motanke

I avgjørelsen skriver lagmannsretten at Økokrim har motanket over bevisbedømmelsen over skyldspørsmålet.

Men Økokrim fikk ikke medhold i sin motanke, som ble avvist av lagmannsretten.

Lagmannsretten skriver i kjennelsen at den er enstemmig.

Politiadvokat Tarjei Istad i Økokrim sier til NRK.no at Økokrim motanket fordi de mente at det faktum som Oslo Tingrett har lagt til grunn i dommen mot Stangeland var for gunstig.

- Vi mente at tingretten nok legger til grunn et faktum som er litt for gunstig for Stangeland på noen punkter, men mener likevel at tingrettens dom er riktig når man kommer til konklusjonen om det er begått bedrageri, sier Istad.

Det finnes en mulighet for at lagmannsrettens avvisning av motanken kan ankes til Høyesterett, men Istad sier at Økokrim nå i utgangspunktet vil prosedere saken med utgangspunkt i det faktum som tingretten har lagt til grunn.

- Tingrettens faktum er riktig

Magnus Stangelands forsvarer Svein Aage Valen er godt fornøyd med at det nå er tingrettens faktum som etter alt å dømme blir lagt til grunn i lagmannsretten.

- Vi er uenige i den rettsanvendelsen som tingretten har gjort, og er veldig glad for at det nå blir en ny behandling i lagmannsretten, sier Valen til NRK.no

- Vi mener at det som tingretten har lagt til grunn som faktum er riktig. Med det som utgangspunkt mener vi at det Stangeland har gjort ikke er handlinger som juridisk regnes som grovt uaktsomme, og vi ser frem til å prøve dette nå på nytt, sier Valen.

Talleraas anke ennå ikke avgjort

Silingsutvalget i Borgarting lagmannsrett har foreløpig ikke tatt stilling til om saken til tidligere stortingsrepresentant Anders Talleraas får en ny prøving i lagmannsretten. I tingretten ble Talleraas dømt til 6 måneders ubetinget fengsel.

LES OGSÅ: Talleraas anker pensjonsdommen

- Det kan fortsatt ta noen uker før det blir fattet noen avgjørelse vedrørende anken til Anders Talleraas, da de kom hit som to separate saker, sier seksjonsleder Marit Pedersen i Borgarting Lagmannsrett.