– Stangeland er ingen bedrager

Magnus Stangeland har på ingen måte opptrådt bedragersk og må frifinnes, sa Stangelands forsvarer Svein Aage Valen i Oslo Tingrett.

Stangeland

Borgarting lagmannsrett behandler mandag og tirsdag bedragerisaken mot tidligere stortingsrepresentant Magnus Stangeland.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Tirsdag startet ankesaken mot bedrageridømte Magnus Stangeland i Borgarting lagmannsrett.

Stangelands advokat Svein Aage Valen krevde i Borgarting lagmannsrett full frifinnelse for Stangeland.

– Det at Stangeland har tilpasset seg reglene fra Stortingets pensjonsstyre er hverken uaktsomt eller grovt uaktsomt, sa Valen i lagretten.

Advokaten sa i retten at det var fullstendig ubegripelig at Stangelands sak skulle vurderes på en slik måte at han skulle dømmes til fengsel mens sakene til tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland og Tore Austad, som Valen mener er svært like, ikke ble forfulgt.

Statsadvokat Tarjei Istad sa i retten at dette blant annet skyldtes regler for foreldelse.

– Glad for å slippe ny rettsmaraton

I Oslo Tingrett i januar ble Stangeland dømt til 60 dagers fengsel for å ha mottatt Stortingets gullpensjon samtidig som han hadde andre inntekter. Stangeland anket skyldspørsmålet og straffutmålingen.

LES OGSÅ: Stangeland får ny runde i retten

Mens saken i tingretten gikk over tre uker, er det kun satt av halvannen dag til ankebehandlingen i Borgarting.

Svein Aage Valen, forsvarer for Magnus Stangeland

Svein Aage Valen, forsvarer for Magnus Stangeland

Foto: Johan B. Sættem

I tingretten ble ikke mindre enn fire tidligere statsministre og titalls nåvarende og tidligere stortingsrepresentanter ført som vitner i saken.

– Det blir en helt annen sak denne gangen, siden det ikke skal føres noen vitner, og jeg ikke skal forklare meg mer, sier Stangeland til NRK.no rett før retten settes i Borgarting.

Han viser til at det ikke vil bli noen bevisførsel i saken, og at hans rolle blir å være en ren tilhører til en juridisk batalje.

LES OGSÅ: Stangeland gjør nytt forsøk i retten

LES OGSÅ: - Ein knusande dom i pensjonssaka

– Vi er enige om fakta i saken, og jeg er glad for at jeg ble trodd i Oslo Tingrett. Det er straffeutmålingen og skyldspørsmålet juristene skal ta stilling til, sier Stangeland.

Han sier til NRK.no at han er lettet over at han slipper noen ny rettsmaraton, og mener at han har fått frem til sin versjon i tingretten.

– Har ikke opptrådt bedragersk

Magnus Stangeland

Borgarting lagmannsrett behandler mandag og tirsdag bedragerisaken mot tidligere stortingsrepresentant Magnus Stangeland.

Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

Stangelands advokat Svein Aage Valen sier at de to sentrale juridiske spørsmålene i saken er først og fremst hvorvidt skyldkravet under straffebestemmelsene er oppfylt.

– Det andre er om Stangeland rettstridig forledet representanter for ordningen da ha søkte om og fikk innvilget stortingspensjon i 2004, sier Valen.

I lagretten sa Valen at sakens helt sentrale spørsmål er om Magnus Stangeland unnlot å opplyse Stortingets pensjonsordning om vesentlige forhold knyttet til sine inntekter fra styrehonorarer og om sin bilordning.

– Saken er utelukkende et spørsmål om straffeansvar. Har Magnus Stangeland opptrådt bedragersk? Hans klare svar er at han ikke har opptrådt bedragersk hverken i subjektiv eller objektiv forstand, sa Valen i lagretten.

I tingretten kom det frem at regelverket for Stortingets pensjonsordning hovedsakelig var nedfelt i praksis.

– Må forvente å få riktige svar fra arbeidsgiver

– Stangeland spurte Stortingets pensjonsordning om hvilke inntekter han kunne ha uten å komme i strid med inntektsbegrensningen. De eneste som kunne fortelle ham om hvordan ordningen ble praktisert var ordningen selv, sier Valen.

Valen mener at det dermed hadde liten verdi for Stangeland å prøve å finne svarene i de ordinære trygdereglene, slik Økokrim mener han burde gjort.

– Magnus Stangeland skal vurderes ut fra den kunnskap man hadde i 2004, ikke det man vet i dag. Man må kunne forvente å få riktig informasjon fra sin arbeidsgiver. Skal han straffes med fengsel for at han trodde at han innrettet seg riktig, spurte Valen retorisk.

Statsadvokat Tarjei Istad i Økokrim

Statsadvokat Tarjei Istad i Økokrim

Foto: Roald, Berit / Scanpix

Han viser til at det i dommen fra tingretten er lagt til grunn av Stangeland fikk opplyst at styrehonorarer og fordelen av firmabil ble ansett som sporadiske inntekter som ikke påvirket muligheten til å få pensjon fra Stortinget.

Ankebehandlingen tar utgangspunkt i den beskrivelsen av faktum som Oslo Tingrett la til grunn i sin dom. Saken føres på den måten at partene holder sine respektive innlegg som motparten deretter får ta replikk på.

– Burde gjort nærmere undersøkelser

Økokrim mener at Magnus Stangeland ikke gjorde nok for å undersøke hvor høye inntekter han kunne motta mens han samtidig mottok gullpensjon.

– Stangeland burde gjort nærmere undersøkelser om inntektsberepet. Det er et helt annet inntektsbegrep enn det som følger av trygdeloven eller skatteloven, sier Istad til NRK.

Statsadvokaten mener at Stangeland kunne kunne lest i loven slik andre representanter hadde gjort, og trukket slutninger ut fra det.

– Han kunne også tatt dette videre opp med sekretæren i Stortingets pensjonsordning, siden dette var en ganske oppsiktsvekkende forståelse av inntektsbegrepet i loven, sier Istad.

Økokrim fikk nei på sin motanke over faktum i saken. Dermed er det faktum fra tingrettsdommen som gjelder når skyldspørsmålet skal avgjøres i lagretten.

– Jeg mener at faktum er tilstrekkelig til domfellelse for grovt uaktsomt bedrageri. Det vil jeg agumentere for, sier Istad til NRK.no.

LES OGSÅ: Stangeland gjør nytt forsøk i retten