SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Lærdal - storgarden Rikheim:

Frønningen

Frønningengodset ved Sognefjorden med det store herskapshuset. (Foto: Stein Magne Os, NRK)
Frønningengodset ved Sognefjorden med det store herskapshuset. (Foto: Stein Magne Os, NRK)
Frønningen-godset er den største skogeigedomen på Vestlandet: Av det samla arealet på 65.000 dekar er omlag 50.000 dekar skog.

Publisert 04.12.2001 11:00. Oppdatert 12.04.2005 13:53.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Frønningen. (Foto: Aasulv Austad, NRK)
I ei sak frå 1593 går det fram at den norske adelsmannen og kanslaren Hans Pederssøn til Sem i Vestfold eigde Lagmannsåsen - dvs. fjellplatået på Frønningen, der den eldste busetnaden var. Han hadde truleg arva eigedomen frå mora, fru Inger til Austrått. Hans Pederssøn døydde i 1603, og eigdomane vart selde. Kring 1630 dreiv rike borgarar i Bergen sagbruk der.

I 1647 kom Lem-slekta som eigarar av Lagmannsås. Denne slekta kjem opphaveleg frå Brügge i Belgia, og stamfaren til den norske slektsgreina var fut i Brunlanes, Nils Pedersøn Lem. I 1651 fekk sonen Peder Nilssøn Lem (1617-1676) også skøyte på Frønningen, dvs. eigedomane nede ved sjøen.

Men langt inn på 1700-talet styrde Lem-folket Frønningen-godset med forpaktarar. Den første godeigaren som slo seg ned der var Hans Sørensen Lem (1714-1781) i 1740. Kona Sophie Christine (1728-1759) kom frå ei anna kjend Sogneslekt: Heiberg.

Herskapshuset på Frønningen.
I 1745 bygde Hans Sørensen Lem eit stort herskapshus i to etasjar på godset. Dette huset vart rive i 1900 og gjenreist som bustadhus på garden Uppigarden på Voll (sjå "Gamle bygningar i Lærdal"). I staden bygde Rumohr det storslagne våningshuset som står i Frønningen idag. Han bygde også eit stort sagbruk.

Frønningen var fast stopp for rorskarane på postrutene på Sognefjorden, og i 1842 kom Ivar Aasen til Frønningen med ein av postbåtane frå Klevold (sjå "Postrutene langs Sognefjorden"). Han overnatta hjå godseigaren i Frønningen før han heldt fram studieferda si til Lærdalsøyri. Heilt frå Fylkesbaatane starta si første rute på Sogn i 1858, sytte godseigaren på Frønningen for at bygda fekk rutestopp.

Interiør i det storslagne våningshuset.
Lem-slekta vart gifta saman med andre riksmanns-slekter i Sogn - m. a. Rumohr-slekta på Rikheim i Lærdal (sjå også: Storgarden Rikheim), og frå 1869 overtok Rumohr på Rikheim Frønningen-godset då Hans Sørensen Lem (1815-1869) døydde barnlaus. Utbygging av eit nytt, stort sagbruk i 1885 skapte mange nye arbeidsplassar. Bygda fekk relativt stor tilflytting.

Frønningen i nyare tid

Tidleg på 1900-talet talde grendene på Frønningen over 100 personar, men var i 2001 kome ned i omlag 20 fastbuande. I første halvdel av 1900-talet vart det gjort forsøk på drift av ei sølvgruve i Buadalen, og og i ei gruve omlag 100 frå sjøen på Solsnes vart det drive ut jernmalm.

Milorg i Frønningen

I dei siste vekene av 2. verdskrig i 1945 heldt Milorg-gruppa "Siskin" til i Frønningen, der den hadde store våpenlager i gruva på Solsnes, og bygdefolket hjelpte m.a. til med brødbaking og annan proviant.

Ny køyreveg frå sjøen til Frønningåsen vart bygd i 1968.

Herskapshuset er ope for omvising.
Frønningen høyrde fram til 1992 til Leikanger kommune. Då vart bygda innlemma i Lærdal kommune, samstundes som Feios og Fresvik vart skild frå Leikanger og lagde til Vik.

Bygdefolket skipa Frønningen Grendalag i 1991. Det har gjort ein stor innsats for skape nye arbeidsplassar og å berge infrastruktur som rutesamband og skule. Frønningen Turistservice starta m.a. eigen restaurant i 1998, og driv også ein liten landhandel ved kaia. Turistar får omvising på den gamle oppgangssaga, i det store herskapshuset og i
Knut Rumohr har samla gamle sognehus på gardsmuseet.
dei gamle Sognehusa som kunstnaren Knut Rumohr har samla på gardsmuseet. Idag er det son til Knut, Wilhelm Rumohr, som eig Frønningen. Gjennom selskapet Frønningen Skog driv han utleige av hytter og hus og utleige av jakt. Sidan Lærdalstunnelen opna i 2000, har bygda hatt fergesamband til Kaupanger annankvar dag, og har elles skipa eige båtselskap som driv bygderute og charter-trafikk.
Skogen på Frønningen. (Foto: Stein Magne Os, NRK)

Hovedartikkel:
· Storgarden Rikheim


MEIR OM LÆRDAL 
Lærdal kommune

 
Aviser og media i Lærdal
Historia i Lærdal
Industri og næring i Lærdal
Kjende personar i Lærdal
Kommunehistoria i Lærdal
Krigshistoria i Lærdal
Kyrkjer i Lærdal
Samferdsle i Lærdal
Skular i Lærdal
Verd å sjå i Lærdal

 
Lyd frå Lærdal
Video frå Lærdal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no