Vil flytte Oljefondet ut av Norges Bank

Gjedrem-utvalget foreslår at Oljefondet bør ledes som et eget selskap – utenfor Norges Bank.

Sb

UTVALGSLEDER: Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Saken oppdateres

Oljefondet er i dag underlagt Norges Banks hovedstyre – og fondets styreleder er sentralbanksjef Øystein Olsen.

Men durkdrevne samfunnsøkonomer er ikke nødvendigvis like kompetente i forvaltningen av den enorme pengebingen som nå er samlet i Statens Pensjonsfond utland (SPU).

Og nå kan det bli en slutt på ordningen.

For sentralbanklovutvalget anbefaler at Statens pensjonsfond utland (SPU) forvaltes av et eget særlovsselskap utenfor Norges Bank.

Utvalget overleverte i dag sin gjennomgripende utredning til finansminister Siv Jensen (Frp).

Norges bank

UT AV HUSET? Oljefondets hovedkvarter har hittil vært inne i Norges Banks lokaler

Foto: NTB Scanpix

– Både sentralbankvirksomhet og fondsforvaltning krever i dag mer av styre, ledelse og organisasjon enn tidligere, sier utvalgsleder Svein Gjedrem.

Ser stort spenn

Oljefondet har de siste årene vokst til å bli verdens største statlige investor, med en forvaltningskapital på over 8.000 milliarder kroner.

I tillegg er virksomhetene av ulik art, og det er stort spenn i oppgavene, mener Gjedrem.

Og han vet presumptivt hva han snakker om – Gjedrem er selv både tidligere sentralbanksjef og mektig finansråd i departementet.

– Med to adskilte enheter vil det være lettere å tilpasse kompetanse og styringsorganer til oppgavene, sier utvalgslederen.

Vil ha eget styre til Oljefondet

Forvalterselskapet foreslås etablert som et særlovsselskap etter en liknende modell som Folketrygdfondet. Selskapet skal ha et styre som oppnevnes av regjeringen.

Men også Gjedrem synes å innse at det også er risikabelt å foreslå såpass dyptgripende endringer i et allerede veletablert system.

– Den største risikoen ved å bytte forvalter, er at modellen for SPU settes i spill. Jeg vil understreke at en utskilling må gjøres forsvarlig og ikke påvirke rammene for fondet for øvrig, sier Gjedrem.

Foreslår eksternt styre

Utvalget foreslår også en egen komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank. Denne skal bestå av sentralbanksjefen, to eksterne medlemmer på deltid og et medlem som er fast ansatt i banken.

– En slik komité vil styrke bankens arbeid med pengepolitikk og finansiell stabilitet, sier Gjedrem.

Styret i Norges Bank bør kun bestå av eksterne medlemmer som utnevnes av regjeringen, mener utvalget.

– Når ansvaret for pengepolitikk og arbeidet med finansiell stabilitet legges til en komité, bør styret være uavhengig av bankens administrasjon, sier Gjedrem.

– Norges Bank et godt hjem

Norges Bank mener det nå er naturlig med en ny vurdering av fondets organisering – men gjør det også klart at Oljefondet ikke har lidd noen nød hittil.

Sentralbanksjef Øystein Olsen

- GODT HJEM: Sier sentralbanksjef Øystein Olsen

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Jeg vil understreke det jeg tidligere har sagt, nemlig at Norges Bank har vært et godt hjem for fondet, skriver sentralbanksjef Øystein Olsen i en uttalelse.

Utvalgets utredning blir nå sendt på høring, og Norges Bank er blant dem som vil avgi høringsuttalelse.

– Vi har bygget en profesjonell forvaltningsorganisasjon som er godt rustet til å løse oppgavene fremover, uansett hvilken organisering Stortinget beslutter, skriver Olsen.

Finansministeren skal lese

– Jeg ser frem til å sette meg inn i utvalgets vurderinger og forslag, sier Siv Jensen.

Siv Jensen

MOTTOK RAPPORTEN: Finansminister Siv Jensen (Frp)

Foto: Siv Sandvik / NRK

Finansministeren mener Norges Bank håndterer både sentralbankvirksomheten og forvaltningen av SPU på en god måte. Samtidig vedgår hun at spennet i bankens ansvar er stort.

– Mandatet er fremoverskuende, og utvalgets oppgave har vært å utrede om dagens organisering er den beste også når vi ser fremover. Utredningen vil inngå som et viktig grunnlag i vurderingene som må gjøres av et så viktig spørsmål, sier finansministeren.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger