Studie: – Unge bruker smertestillende for å takle stress

Flere unge bruker smertestillende daglig for å takle stress og generelle smerter i kroppen, viser ny forskning.- Vi har ikke sikre holdepunkter for at det er et stort overforbruk av reseptfrie legemidler i Norge, sier forsker.

smertestillende

Én av ti ungdommer har et daglig forbruk av smertestillende, viser ny rapport.

Over en fjerdedel av 15 og 16-åringer i Norge bruker smertestillende medisiner daglig eller ukentlig. Det viser en studie ledet av doktorgradsstipendiat ved institutt for sykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Siv Skarstein.

Skarstein jobber med en avhandling om ungdom som er storforbruker av reseptfrie smertestillende medisiner.

Gjennom en spørreundersøkelse blant 367 tiendeklassinger i Drammensregionen har hun blant annet kartlagt hva som kjennetegner storforbrukerne, skriver nettstedet forskning.no.

– Daglig forbruk av smertstillende

Forskeren har dybdeintervjuet flere av ungdommene som forteller om en hverdag der det stilles mange krav.

– Vi er fortsatt i en tidlig fase av prosjektet der vi intervjuer ungdommene. Det vi har gjort til nå er å kartlegge omfanget. Vi gjennomførte anonyme spørreundersøkelser på flere skoler.

– Vi fant at én av ti ungdommer hadde et daglig forbruk av smertestillende, sier Skarstein til NRK.

Hun bearbeider blant annet tall fra regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS), en uavhengig organisasjon om legemiddelbruk, som finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet.

– Sosiale årsaker

Skarstein forteller at den andre fasen av prosjektet innebærer en kartlegging av årsaker. Dette resultatet er ikke klart før tidligst om ett år, men allerede nå ser forskerne en tendens.

– Vi har sett en del på andre undersøkelser, samt snakket med en del ungdommer. Det som peker seg ut er et sammenfall av stress i tilværelsen. Stresset kan ha fysiske eller sosiale bakgrunnsårsaker. Men det synes som om opphoping gjennom tid gjør at ungdom opplever smerteskader.

– Plagene er ikke knyttet til en bestemt skade eller sykdom, men mer generelle smerter over hele kroppen, sier Skarstein.

– Må ta ungdommene på alvor

Hun tror problemet med overforbruk av smertestillende må angripes på flere måter.

– Hvis vi tenker at vi, i forhold til å holde kroppen i form har gymtimer på skolen, kan vi tenke at vi på samme måte kan bruke stresshåndteringstimer for å lære de unge stressmestring i hverdagen. Ungdom utsettes for et stort press med ulike krav, og ønsker i stor grad å leve opp til disse kravene, forklarer Skarstein.

Til forskning.no sier hun at det er viktig å ta ungdommene på alvor.

– Smertestillende midler er ikke en god løsning på lang sikt, understreker hun.

Representative resultater

Folkehelseinstituttet publiserte i 2005 en stor undersøkelse om ungdom og bruk av smertestillende.

Studien ble gjennomført i fylkene Oppland, Hedmark, Oslo og Tromsø der om lag 11.000 elever i tiendeklasse ble invitert til å besvare spørreskjemaer om helse og medisinbruk.

– Svarprosenten var på over 90 prosent, noe som gjør resultatene representative for 15-16-åringer i Norge, sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (Fhi) og leder av bivirkningsnemda, Kari Furu til NRK.

Ni av ti ungdommer i 15-16 årsalderen opplyste at de hadde god helse, men at de har likevel behov for smertestillende legemidler.

Furu forteller at hovedårsaken til at ungdommer i denne aldersgruppen tyr til reseptfrie smertestillende er smerter som hodepine, muskel - og skjelettsmerter og menstruasjonssmerter hos jentene.

– Totalt blant jentene og guttene var det mellom én og to prosent som brukte reseptfrie smertestillende daglig, men en annen undersøkelse gjort i 2007 basert på 367 15-16åringer i Drammen fant et noe høyere tall.

– Vi skal være varsomme med å trekke store konklusjoner på basis av slike mindre tverrsnittsundersøkelser, det er stor usikkerhet knyttet til disse tallene. Vi har ikke sikre holdepunkter for at det er et stort overforbruk av reseptfrie legemidler i Norge, sier Furu.

Hun viser til at det faktisk kan være fornuftig å ta en smertestillende tablett hvis man har hodepine, og at smertestillende som inneholder paracetamol er velegnet til det.

– Det er alltid viktig å følge doseringsanvisningen på pakningen fordi høye doser paracetamol kan gi leverskader. Man skal også være varsom med å kombinere paracetamol med alkoholinntak da de begge brytes ned i leveren.

– Ibuprofen virker noe annerledes og kan gi økt blødningstendens i mage-tarmsystemet, men igjen er dette avhengig av mengde som tas, sier seniorforskeren.

Det er viktig å minne om at vedvarende hodepine eller andre smertetilstander bør alltid utredes nærmere av lege.

Etterlyser fornuftig bruk

Hun understreker at det er viktig å se på metodebruk i slike undersøkelser, og også se på sammenhengen eller årsaken til bruk av smertestillende

– Generelt er vi opptatt av en fornuftig bruk av legemidler. Her har farmasøyter, helsesøstre, leger og andre et ansvar for å gi ungdommene råd og informasjon.

Dette handler i stor grad om holdningsskapende arbeid, som kan være vanskelig, men like fullt viktig, sier seniorforskeren.

Norske helsemyndigheter var tidlig ute med å begrense pakningsstørrelsen på smertestillende som selges reseptfritt til maks 20 tabletter, opplyser Furu.

– Sverige og England reduserte maksimalt antall tabletter til 20 tabletter for noen få år siden, og i England er det påvist en stor nedgang i forgiftningstilfeller på grunn av paracetamol etter at de reduserte pakningsstørrelsen, sier hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger