Hopp til innhold

Koronasmittede kan få problemer med å få uføreforsikring

Forsikringsselskapene er tilbakeholdne med å gi uføreforsikring til personer som har blitt syke av korona. Årsaken er usikkerhet om langtidsvirkningene etter covid-19.

Pasient løftes av leger og sykepleiere på intensivavdelingen på Haukeland sykehus

Pasient løftes av leger og sykepleiere på intensivavdelingen på Haukeland sykehus

Foto: Katrine Sunde / Haukeland universitetssjukehus

Over 118 000 nordmenn har hatt korona. Av disse har over 4300 vært så syke at de har blitt innlagt på sykehus.

Hva skjer når de som har hatt korona, søker om ulike typer personforsikring?

Forsikringsbransjen operer med tre ulike personforsikringer:

*Med forsikringen dødsfall utbetales en engangssum til de etterlatte som for eksempel kan brukes til nedbetaling av boliglån.

*Med forsikringen alvorlig sykdom utbetales et skattefritt engangsbeløp som du kan bruke til hva du vil i en vanskelig sykdomsperiode.

*Med forsikring mot uførhet kan du motta kompensasjon for et betydelig inntektstap hvis du blir ufør.

Får avslag på uføreforsikring

Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge, sier at hver sak avgjøres hos det enkelte forsikringsselskap, og at bransjeorganisasjonen ikke har oversikt over enkeltselskapers praksis. Men bransjen har et felles rådgivende organ, Nemnda for helsevurdering (NHV).

Formålet er å vurdere hvordan helse kan påvirke dødelighet, fremtidig uførhet og sykdomsrisiko hos dem som søker om personforsikring.

Stine Neverdal skriver i en e-post at nemnda hittil har gitt råd om at dekninger for død og produktet "kritisk sykdom" kan gis til normale vilkår når den akutte fasen av Covid-19 er over.

Når det gjelder produktet uførhet er det imidlertid begrensninger. Neverdal skriver at på grunn av ev. langtidskomplikasjoner av Covid-19 må kjøp av uføredekningen vente til man har vært symptomfri en periode, oftest noen måneder. Det er altså et midlertidig avslag kun på uføreforsikringen med tilbud om ny vurdering på et senere tidspunkt».

Neverdal understreker at de som får midlertidig avslag er de som har blitt syke av korona, og som fortsatt har symptomer.

Stine Neverdal

Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge, sier at hver sak avgjøres hos det enkelte forsikringsselskap.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Tre saker til behandling

Til nå har nemnda kun hatt tre saker til behandling.

*I en av sakene ble det innvilget forsikring, men vedkommende fikk midlertidig avslag på den delen som dreide seg om uførhet, men fikk tilbud om å søke igjen når vedkommende har vært symptomfri i et halvt år.

*I en annen sak fikk vedkommende, som hadde hatt covid-19, full forsikring.

*I den tredje saken fikk vedkommende full forsikring, men med reservasjon «covid-19 med følgetilstander».

Neverdal skriver at «en reservasjon betyr at man får full dekning for forsikringen for alt som ikke kan knyttes direkte til den konkrete reservasjonen, her covid-19 og komplikasjoner av denne. Det er forsikringsselskapet som har bevisbyrden og som må sannsynliggjøre/dokumentere at eventuelle komplikasjoner har årsakssammenheng med covid-19».

Neverdal skriver at en reservasjon kan bli opphevet når helsesituasjonen har endret seg. «En reservasjon kan f.eks. søkes opphevet ved legeerklæring, eller oftest bare en egenerklæring som sendes til det aktuelle forsikringsselskapet» skriver Stine Neverdal i Finans Norge.

– Har ikke dokumentert hvorfor de nekter

Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet mener forsikringsbransjen mangler grunnlag for den anbefalingen som er gitt for covid-19 kunder.

– Hovedprinsippene for nødvendige forsikringer er at forsikringsselskapene må dokumentere hvorfor de nekter forsikring til sine kunder, og det har ikke NHV - som er ei bransjenemnd - gjort i dette tilfellet, sier Jensen.

– Men de sier jo at dette kan vurderes etter en tid?

– Ja, men de har ikke dokumentert hvorfor de nekter forsikring og det er det som er det springende punktet. Forsikringsselskap kan nekte kunder å tegne forsikring hvis det er en saklig grunn for det. Men her ser jeg ikke at det er fremført noen forsikringsfaglig saklig grunn. De har ingen dokumentasjon på senvirkninger av covid-19 og derfor kan de ikke bare helt uten videre nekte kundene å tegne livsviktige forsikringer, mener Jensen.

Det ser ut som det er uføredelen av personforsikring som selskapene ønsker å utsette. Kan du ikke forstå det, all den tid det er usikkert hva korona kan føre til på lang sikt?

– Dette går egentlig litt på hva forsikring egentlig er. Man skal få hjelp til å ta unna en form for økonomisk sårbarhet gjennom å tegne forsikring. Men igjen: Finnes det saklig grunnlag for å nekte noen uføreforsikring så har selskapene mulighet til å gjøre det. Men da må de dokumentere det og det har de ikke gjort i dette tilfellet ser det ut som.

– Vil dere ta noe initiativ overfor bransjen?

– I første rekke så har vi gjort det ved å lage en klagenemnd for forsikringssaker, som heter finansklagenemnda. Så vil jeg oppfordre folk som blir nektet egne viktige forsikringer som for eksempel uføreforsikring til å sende inn en klage til finansklagenemnda, sier Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

Stine Neverdal i Finans Norge svarer dette på Forbrukerrådets innspill:

– Avslag eller begrensninger i forsikringer skal selvsagt saklig begrunnes fra selskapene til kunden. Dette er lovfestet, skriver Neverdal.

Jorge Jensen

Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet mener forsikringsbransjen mangler grunnlag for de anbefalingen som er gitt for covid-19 kunder.

Foto: Forbrukerrådet

Gode nyheter for koronasmittede

Det er fortsatt stor usikkerhet om langtidsvirkningene av korona. Men det er studier som kan tyde på at langtidsvirkningene ikke er så alvorlige som først antatt. Hvis du har hatt korona uten å ha vært innlagt på sykehus, bør du ikke bekymre deg for mye om alvorlige senskader, er konklusjonen i omfattende dansk undersøkelse.

AKTUELT NÅ