Hopp til innhold

Etter 24 år med debatt: Stortinget vedtok forbud mot søskenbarnekteskap

– Vi har dratt unge, sårbare jenter ut av flyet 20 minutter før avgang til hjemlandet for å giftes bort med fetteren sin, forteller Jasmina Holten i politiet.

Jasmina Holten

Jasmina Holten er fagekspert i Politiet på etterforskning av æreskriminalitet.

Foto: Politiet

Denne uken vedtok Stortinget endringer i ekteskapsloven, som forbyr ekteskap mellom søskenbarn eller nærmere slektninger enn dette. Stortinget har også vedtatt at ekteskap mellom søskenbarn inngått etter utenlandsk rett, ikke skal anerkjennes hvis en av partene var norsk statsborger da ekteskapet ble inngått.

Jasmina Holten er fagekspert i politiet på etterforskning av æreskriminalitet.

– Vi ser en klar sammenheng mellom tvangsekteskap, og om de er gift med sin fetter, sier hun.

– Derfor er dette svært gode nyheter.

Hun sier historiene om fettere som gifter seg med kusiner og som ender med vold er mange og sterke.

– Noen av dem er helt ubegripelige, at det har skjedd i et land som Norge, mener Holten.

Les også: Når familien blir fienden

Risikerer utstøtelse fra familie

Holten sier at politiet erfarer at søskenbarnekteskap gjør det lettere for gjerningspersoner å opprettholde ære i familier, og det å gifte seg innad i familien er en medvirkende årsak til æresrelatert vold og mishandling.

Jasmina Holten står ved vitneplassen med hendene samlet foran seg.

Jasmina Holten i Oslo tingrett, i en sak om æresvold som NRK fulgte.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Hun har bistått i etterforskninger over hele landet, i saker som har med æresdrap og æresvold å gjøre. Holten sier dette er problemstillingene som går igjen, og rammer ofrene for søskenbarnekteskap hardt:

  • De står ofte i en ekstrem lojalitetskonflikt og krysspress.
  • De har mye å tape, og ser ofte ingen vei ut.
  • De risikerer total utstøtelse fra familien.
  • De har få handlingsalternativ.
  • De er ofte psykisk, sosialt og økonomisk avhengig av fellesskapet.
  • De risikerer ekstrem sosial kontroll, og begrenset bevegelsesfrihet.
  • De har høyere risiko for seksuelle overgrep.

Lang debatt

Debatten rundt forbud mot at fettere og kusiner gifter seg har bølget fram og tilbake i over 20 år i Norge. Allerede i 2020 fremmet Fremskrittspartiet et forslag i Stortinget om et slikt forbud.

Formålet med forbudet er primært å hindre helseskader hos barn. I 2007 publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) en rapport om inngifte i Norge. Blant forfatterne var Camilla Stoltenberg, tidligere direktør i FHI.

Av rapporten går det fram at barn av fetter- og kusine-par har økt forekomst av dødfødsel, medfødte misdannelser og spedbarnsdød, og at de har lavere gjennomsnittlig fødselsvekt.

Camilla Stoltenberg

Camilla Stoltenberg, tidligere direktør i Folkehelseinstituttet, FHI, har vært sentral i å kartlegge helseskader av søskenbarnekteskap.

Foto: Håvard G. Hagen / NRK

Men i den offentlige debatten har det viktigste argumentet vært faren for at slike ekteskap kan skje med tvang. Tvangsekteskap er forbudt i Norge. Et lovforbud mot søskenbarnekteskap har gjentatte ganger blitt foreslått for å motvirke tvangsekteskap, men blitt nedstemt.

Les også: Den røde skoen.

– Dukker opp i ulike straffesaker

Jasmina Holten, som jobber ved Oslo politidistrikt, sier det er store mørketall når det gjelder æresvold og negativ sosial kontroll i ekteskap mellom søskenbarn.

– Vi ser at problemstillingen dukker opp i ulike straffesaker, men de er kodet på vold eller mishandling og havner på tvers av seksjoner, og derfor er det vanskelig å identifisere sakene, sier Holten.

– Vi har dratt unge, sårbare mennesker ut av flyet 20 minutter før avgang til hjemlandet for å giftes bort med søskenbarnet sitt. Historiene er mange og sterke, og noen av dem er ubegripelige i verdens beste land. Mange av ofrene er født her, og har tilknytning til Norge i flere generasjoner, sier Holten.

Gitt bort til sin fetter når hun var 4 år gammel

Holten forteller at barn i avhør har forklart at de ble forlovet og gitt bort i veldig ung alder.

I en av sakene fortalte fornærmede at hun ble gitt bort til sin fetter når hun var 4 år gammel. I en annen sak fortalte en gutt i slutten av tenårene at han var 8 år da han ble gitt bort til sin kusine. I begge tilfellene ble de utsatt for vold og mishandling da de forsøkte å stå imot disse ekteskapene, sier hun.

Jasmina Holten foreleser på politihøgskolen i Oslo.

Jasmina Holten er fagekspert på etterforskning av æreskriminalitet i Politiet, og underviser politistudenter.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Barn og unge i disse situasjonene har i realiteten liten mulighet til å velge en annen partner en den forutbestemte, uten å bli utsatt for represalier. Press kan være innbakt som en del av oppdragelsen gjennom hele oppveksten, sier Holten.

Hun håper et forbud vil gi slike ofre en frihet i Norge de ikke tidligere har hatt.

Forbud brudd på menneskerettigheter?

Det har vært en del av debatten om det å forby søskenbarnekteskap, bryter med retten til å gifte deg med den du vil. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 23, og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 12, gir en rett til ekteskap og til å stifte familie. På oppdrag fra regjeringen utredet Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM, spørsmålet i 2022.

Konklusjonen var at hvis et forbud ble innført for å begrense helseskader, så mente NIM at det – under tvil – ikke er brudd på menneskerettigheter å innføre forbud. Men hvis forbud innføres for å avverge tvangsekteskap og negativ sosial kontroll, så mente NIM at de ikke hadde godt nok grunnlag å uttale seg på.

Jasmina Holten på sitt kontor ved Stovner politistasjon. I forgrunnen står en kopp, med teksten "Get Shit Done".

Holten er stasjonert ved Stovner politistasjon i Oslo.

Foto: Gunhild Hjermundrud

Jasmina Holten sier hun skjønner de etiske og menneskerettslige innvendingene mot et forbud, og at det er mennesker som gifter seg med sin fetter eller kusine, ut av kjærlighet.

– Men jeg har gjennom mange års operativt arbeid innen etterforskning sett skyggesiden av dette. Kostnadene for ofrene, og samfunnet, er altfor store, sier Jasmina Holten.

AKTUELT NÅ