Hopp til innhold

Bomselskapet betalte 1,4 millioner kroner til den ansattes firma: Så tok kona over

En av sjefene i bomselskapet Ferde og hans kone fakturerte bomselskapet i til sammen 17 måneder uten anbud.

Ferde, bomselskapet i Bergen

Bomselskapet Ferde er eid av fem fylkeskommuner på sørlandet og vestlandet, og er lokalisert i Bergen.

Foto: NRK

Bomselskapet Ferde utenfor Bergen har basert seg på kinesisk arbeidskraft for å kreve inn bompenger. Når bilene passerer gjennom bomringen, fotograferes bilskiltene og leses av datamaskiner. Men når bilskiltene ikke blir gjenkjent automatisk, må noen se på hvert enkelt bilde og «punche» inn bilskiltene manuelt.

NRK kan i dag fortelle at Jonny Bratseth, en ledende ansatt i bomselskapet Ferde, har organisert dette arbeidet ved hjelp av arbeidskraft i Kina. For jobben har han fra sitt private enkeltpersonforetak fakturert Ferde for 1,4 millioner kroner - samtidig som han var ansatt i bomselskapet.

Bratseth hadde kontrakten med Ferde før han ble ansatt i det offentlige selskapet i november 2017, og han fortsatte å levere tjenestene etter at han ble ansatt.

Sommeren 2018 overdro han Ferde-kontrakten til Unitel Bratseth Services, et enkeltpersonforetak som eies av hans kone. Foretaket er registrert på ekteparets felles adresse.

Til sammen har de to fakturert Ferde for minst 1,8 millioner kroner, uten anbudskonkurranse.

Jonny Bratseth

Jonny Bratseth har hatt flere lederstillinger i Ferde.

Foto: Ferde

NRK omtalte tidligere denne uken hvordan Jonny Bratseth var involvert i en transaksjon mellom Ferde og BTS Norway, et selskap der både han og bomdirektøren har eierinteresser.

Da Bratseth november i 2017 ble ansatt i Ferde, var tittelen prosjektleder for teknologi. Han var en del av ledergruppen i Ferde fra februar til oktober ifjor.

Det betyr at han satt i toppledelsen samtidig som han, og så kona, fakturerte bomselskapet.

Bratseth og hans kone har ikke benyttet seg av adgangen NRK har gitt dem til å svare på spørsmål om saken. Vi har sendt en rekke spørsmål om leveransene til bomselskapet, som ikke er besvart.

Begge har sendt NRK en tekstmelding hvor det står:

– Jeg ønsker ikke å stille til intervju.

Minst 1,8 millioner kroner

NRK kan dokumentere at konas enkeltpersonforetak har fakturert Ferde for 400.000 kroner i månedene fra november 2018 til januar i år. Det går frem av en utskrift fra Ferdes regnskapssystem, som NRK har fått innsyn i.

NRK har ikke fått svar på spørsmålet om hvor mye som ble fakturert fra foretaket fra februar til mai i år.

Først i år ble det lyst ut en offentlig anbudskonkurranse. Fire leverandører deltok, og i mai fikk Bratseths kone på nytt oppdraget fra Ferde. Da hadde Bratseth og hans kone allerede fakturert Ferde gjennom 17 måneder, for minst 1,8 millioner kroner.

Marit Husa

Kommunikasjonssjef i Ferde, Marit Husa.

Foto: Skretting

Bratseth vil ikke svare på om han som ansatt i Ferde har deltatt i diskusjoner internt i bomselskapet, knyttet til leveransene fra sitt eget enkeltpersonforetak.

Bomdirektør Trond Juvik ønsker ikke å stille til intervju. Det offentlige bomselskapet Ferde ble etablert i oktober 2017, ved at fem fylkeskommuner kjøpte en del av det tidligere privateide bomselskapet BT Signaal. Dermed ble Juvik direktør i et offentlig eid bomselskap over natten.

Ett av spørsmålene NRK har stilt bomdirektøren, er hvorfor det tok så lang tid å avvikle leveransen fra Bratseths enkeltpersonforetak og å lyse ut en offentlig anbudskonkurranse. Svaret kommer fra juridisk direktør i bomselskapet, Leiv Olav Sunde.

– For å skape et selskap som tilfredsstilte det offentlige regelverket vi var kommet under, måtte det skje en omstrukturering av selskapet. Tiden vi brukte, var derfor basert på en balansegang mellom en praktisk håndtering av omstruktureringen, og hensynet til en lojal tilpasning til regelverket.

Han viser også til at «operativ innkjøpsassistanse måtte konkurranseutsettes», at «anbudsprosessen etter anskaffelsesregelverket tar i seg selv mye tid», og at «kapasitet og kompetanse i egen organisasjon var presset i tiden etter oppkjøpet».

I en e-post beskriver bomselskapets kommunikasjonssjef Marit Husa avtalene med enkeltpersonforetakene til Bratseth og hans kone som «lovlige og gyldige avtaler»:

– Bratseth har ikke hatt noen rolle i Ferdes forvaltning av avtalene. Arbeidet med avvikling og anbudsutsettingen av ny avtale ble igangsatt etter ansettelsen.

Kinesiske tjenester

Ferde opplyser i en e-post at Bratseth har hatt et avtaleforhold med bomselskapets forløper, BT Signaal, helt tilbake til begynnelsen av 2000-tallet.

Da Jonny Bratseth registrerte sitt enkeltpersonforetak «Bratseth e-Commerce» den 29. desember 2004, oppga han også at dette var formålet med selskapet:

«Internett virksomhet med salg av tjenester til norske bedrifter. Tjenestene som utføres vil være avhengig av diverse bedrifters behov. I første omgang dreier dette seg om registrere bilder av norske biler fra bompengeselskaper. Arbeidet blir hovedsaklig utført av kinesere i Kina».

Firmaet ble avviklet i juli 2018, samme måned som kona opprettet enkeltpersonforetaket Unitel Bratseth Services. Bratseths kone er innvandret fra Kina. Hun beskriver foretakets formål slik:

«Internettvirksomhet med salg av typiske punchejobbtjenester til norske bedrifter. Arbeidet blir hovedsaklig utført av kinesere i Kina».

Vant anbudskonkurranse i mai i år

På sine nettsider fremholder Ferde at kontrakten som Bratseths kone vant i mai 2019, skjedde etter en ordinær anbudsprosess.

– Det var fire tilbydere i konkurransen, og kontrakten ble tildelt Unitel Bratseth Services basert på tildelingskriteriene pris og kvalitet, står det i pressemeldingen.

NRK har innsyn i tilbudet fra Bratseths kone. Her bekreftes det at selskapet ble opprettet ved en virksomhetsoverdragelse fra Bratseth e-Commerce.

«Selskapene har gjennom 13 år (siden 2005) opparbeidet seg spisskompetanse på å levere manuelle bildebehandlingstjenester til det norske bompengemarkedet. Selskapet er organisert som et norsk enkeltmannsforetak med norsk ledelse og med arbeidskraft lokalisert i Nanning, Kina».

I tilbudet står det også:

«Selskapet tar ansvar for at instrukser på norsk blir kommunisert videre på arbeidstakernes morsmål som sikrer god kommunikasjon i alle ledd».

Verken Ferde eller Bratseth har svart på NRKs spørsmål om Bratseth har utført arbeidsoppgaver for sitt enkeltpersonforetak Bratseth e-Commerce i Ferdes lokaler, eller innenfor normalarbeidstid i Ferde.

Ferde har ikke svart på NRKs spørsmål om hvilke personer i selskapet som har godkjent utbetalingene til Bratseth og hans kone, i perioden der de to leverte tjenester utenom en ordinær anbudsprosess.

I en e-post skriver kommunikasjonssjef Marit Husa at det var en person med tittelen «driftssjef» som godkjente fakturarene. NRK har ikke fått opplyst driftssjefens navn.

Saken er oppdatert med opplysningen om at fakturaene er godkjent av driftssjef.

AKTUELT NÅ