Hopp til innhold

– Betenkt og kritisk til denne formen for religionsutøvelse

De siste tre årene har Jehovas vitner fått rundt 30 millioner i offentlige tilskudd. Norsk lov går over religionsfriheten, sier politikerne – men det skal mye til før pengene ryker.

Marianne Aasen

– SVÆRT ALVORLIG: Marianne Aasen, leder av stortingets kirkekomité, mener trossamfunn som har parallellverdener kan sette sårbare medlemmer i en tvangssituasjon, som ved overgrep.

Foto: NRK

– At staten støtter tros- og livssynssamfunn gir ingen blankofullmakt til å bryte loven. Og det gjelder for alle. Det er uavhengig av om staten gir økonomisk støtte eller ikke, sier Marianne Aasen (Ap), leder for stortingets kirkekomité, til NRK.no.

I år mottar Jehovas vitner grovt regnet rundt 10 millioner kroner i statlige og kommunale tilskudd til driften, som ellers baseres hovedsakelig på pengegaver fra privatpersoner og testamenter. I 2011 og 2010 fikk de i overkant av 10 millioner hvert år, ifølge egne regnskap.

De er med sine nesten 12.000 tilskuddsberettigede medlemmer et av de største enkelt-trossamfunnene som får offentlige tilskudd. Totalt deles det ut over 200 millioner kroner i år til 650 ulike trossamfunn.

Ifølge statssekretær Mina Gerhardsen (Ap) i Kulturdepartementet skal det mye til for at man legger seg opp i hvordan disse praktiserer sin tro – så lenge loven følges.

Mina Gerhardsen

NORSK LOV FØRST: Statssekretær Mina Gerhardsen sier politikerne bør legge seg minst mulig opp i hvordan trossamfunn praktiserer, men forventer at politiet griper inn ved lovbrudd.

Religionsfriheten er en grunnleggende verdi. Vi går ikke inn i hvordan de lever ut sin tro. Men dersom praksis bryter med norsk lov eller tenderer mot omsorgssvikt mot barn, angår dette også det offentlige barnevern og politi. Det er ikke rom for en indre justis som går over norsk lov, sier Gerhardsen til NRK.no.

– Ingen formildende omstendighet

I en serie artikler har NRK.no satt søkelyset på trossamfunnet Jehovas vitner, som har vært involvert i flere store overgrepssaker internasjonalt i år. I sommer ble Jehovas vitner dømt til å betale en kvinne 28 millioner dollar for det som retten betegnet som neddyssing av seksuelle overgrep mot barn i regi av sentrale ledere. Liknende saker har vært under opprulling i land som Storbritannia, og kilder med lang fartstid og viktige posisjoner i Jehovas vitner i Norge sier at det også skjer her.

Sentralt står en bestemmelse nedfelt i deres hemmelige interne regelbok, nemlig at det skal være minst to vitner til en ugjerning, for eksempel et overgrep, for at det skal opprettes sak internt i menigheten. NRKs kilder reagerer på at det kun oppfordres til å varsle organisasjonens hovedkontor i slike saker, og at politiet ikke nevnes. I sum fører internjustisen til at overgrep mot barn dysses ned, frykter de – noe Jehovas vitner i Norge på det sterkeste avviser.

Den hemmelige "eldsteboken" i Jehovas vitner

HÅNDBOK: Tidligere ledere i Jehovas vitner betegner «Shepherd The Flock of God» som nesten like viktig som bibelen. Jehovas vitner selv sier det er en intern håndbok for ledere.

Foto: Skjermdump

Verken statssekretær Gerhardsen eller en rekke andre stortingspolitikere NRK.no har vært i kontakt med ønsker å uttale seg om Jehovas vitner spesielt, kun trossamfunn generelt. Men de gjør det klart at religionsfrihetens status ikke betyr at man ser gjennom fingrene ved eventuelle lovbrudd.

– Religionsfrihet er ingen formildende omstendighet ved eventuelle lovbrudd, men det tror jeg står veldig klart for de fleste. Derfor mener jeg ikke vi trenger å lage ytterligere egne regler for de som mottar støtte, sier Gerhardsen, som ikke kjenner til at trossamfunn har mistet støtte tidligere i Norge som følge av dette.

HAR DU TIPS ELLER INNSPILL TIL DETTE TEMAET? Kontakt NRKs journalister her!

Jehovas vitner ser på seg selv som Guds utvalgte folk, og har som mål å forkynne sin tro på en bedre verden når dommedag, Harmageddon, inntreffer til flest mulig i den «verdslige» verden, altså verden utenfor. Skillet mellom deres virkelighet og den utenfor er så sterk at personer som melder seg ut eller blir utstøtt må kutte kontakten med de som blir igjen.

Tom Frisvold i Jehovas vitner og regler om to vitner

KREVER VITNER TIL OVERGREP: Minst to vitner, eller saken legges død, slår en intern regelbok i Jehovas vitner fast. – Vi varsler politiet ved overgrep, fastholder pressetalsmann i Jehovas vitner, Tom Frisvold.

Foto: Bjørn Mikkelsen/Enebakk avis, faksimile (montasje)

Aasen i kirkekomitéen ønsker ikke å legge seg opp i dommedagsfrykten, men uttrykker en generell skepsis til trossamfunn som opererer med parallellverdener.

– Svært alvorlig

– Jeg er svært betenkt og kritisk til denne formen for religionsutøvelse. Når det er slik at en viktig premiss i religionens kraft handler om å forpakte sannheten alene, slik at forholdet til samfunnet rundt er preget av skepsis og det er strenge individuelle krav, er jeg skeptisk. Og det fordi faren er til stede for at mennesker som av ulike grunner ikke klarer å stå i mot de indre autoritetene, fort kan havne i en tvangssituasjon dersom de ønsker å bryte ut. Eller opplever situasjoner som er ulovlige, for eksempel barnemishandling eller seksuelle overgrep. Det er svært alvorlig, sier hun.

Bo Juel Jensen forteller at han som barn ble utsatt for overgrep av en leder i Jehovas vitner.

Tidligere Jehovas vitne: - Jeg ble utsatt for overgrep

Ifølge Svein Harberg, medlem av kirkekomitéen på Stortinget for Høyre, er det ingen detaljkunnskap til hva som skjer innad i verken trossamfunn eller i andre organisasjoner eller virksomheter som får støtte fra det offentlige. Det fins imidlertid rapporteringsrutiner knyttet opp til de forskjellige tilskuddsordningene for aktiviteten, og hvordan pengene er brukt.

– Det er vanskelig å eksemplifisere en grense for å miste retten til tilskudd, for det vil være en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Et eksempel kan likevel være at en slik organisasjon begår brudd på regnskapsloven. Det vil i så tilfelle resultere i en straff. Dersom de så ikke retter opp i dette bør de miste sine tilskudd. Det samme må gjelde dersom en organisasjon bevisst hindrer politiet i å utføre arbeidet sitt, og ikke endrer praksis, sier Harberg til NRK.no.

Komitékollega Bente Thorsen (Frp) understreker at det først og fremst er en politisak dersom det et trossamfunn opererer i grenseland i forhold til norske lover.

– Jeg er ikke komfortabel med det dersom trossamfunn har en indre justis som er i strid med norsk lov. Jeg forventer at politiet griper inn og etterforsker dersom det begås lovbrudd. Dernest er det eventuelt en politisk sak, sier hun.

Komitéleder Marianne Aasen viser til liknende kjente tilfeller.

– Må bryte ned tabuene

– Det er godt dokumentert at det har foregått seksuelle overgrep i den norske kirke også, uten at det er koblet mot økonomi. Måten man jobber mot dette på i kirken, er av en annen karakter. Nemlig gjennom et eget ressurssenter som ofrene kan henvende seg til, samt at de jobber forebyggende, sier hun.

Nestleder Jan Bøhler (Ap) i Stortingets justiskomité sier tabuene fortsatt er store når det gjelder overgrep mot barn.

Jan Bøhler

– TABUBELAGT: Justispolitiker Jan Bøhler ønsker mer åpenhet rundt seksuelle overgrep i nære relasjoner og trossamfunn.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

– Det som er viktig, er at vi arbeider for åpenhet når det gjelder overgrep mot barn, særlig i nære relasjoner og situasjoner hvor barn forholder seg til voksenpersoner de kjenner og har tillitt til. Vi har sett mye lukkethet i en del miljøer, og ser at vold i nære relasjoner har økt de siste årene. Det er en oppfordring fra Stortinget om å få dette frem i lyset, sier Bøhler til NRK.no.

Jehovas vitner i Norge fastholder at deres lokale ledere alltid går til politiet ved mistanker om overgrep. Prinsippet fra regelboken om å ha to vitner til en handling for at man skal foreta seg noe, er først og fremst til intern bruk, ifølge pressetalsmann Tom Frisvold.

Han understreker at Jehovas vitner fordømmer seksuelle overgrep mot barn, og mener det er tydelig kommunisert både innad i trossamfunnet og utad mot myndighetene. Den hemmelige regelboken NRK.no har fått tilgang til betegner han som en intern håndbok, og oppfordringen til intern varsling er for å holde oversikten over hvem som er i miljøet.

– Jehovas vitner tar kun stilling til om en person som har begått alvorlige overtredelser av bibelske prinsipper kan forbli i menigheten. Kriminalsaker etterforskes av politiet. Jehovas vitner forholder seg fullt ut til det. Blir menighetens tilsynsmenn kjent med opplysninger som myndighetene har krav på å få kjennskap til, for eksempel seksuelle overgrep mot mindreårige, så går man til politiet med det, skriver Frisvold i en e-post til NRK.no.

Jehovas vitner har takket nei til å møte NRK til intervju, men har besvart en rekke spørsmål per e-post. Hele tilsvaret kan du lese her.

Hovedkvarteret til Jehovas Vitner i Brooklyn, New York

HOVEDKVARTERET: Her ved Jehovas vitners hovedkvarter i Brooklyn, New York, sitter rådet som legger føringer for hvordan Jehovas vitner over hele verden praktiserer sin tro.

Foto: Sergio Herrera / Wikimedia Commons

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

Jan Helge Andersen under rekonstruksjonen etter drapene.

Riksadvokaten ber om at saken mot Jan Helge Andersen blir gjenopptatt

Født i terrorkalifatet - avslag på søknad om å komme til Norge

Datteren (3) av IS-kriger får ikke komme til Norge: «Det haster å få lukket hullene i hjertet ditt»