Hopp til innhold

Naturvernforbundet: – Avinor har ikke kontroll

Miljødirektoratet er ikke fornøyd med Avinors arbeid for å fjerne giftige stoffer fra tidligere forurensing. Evenes er trolig den mest forurensede lufthavnen til Avinor.

Avinor startet for noen år siden et prosjekt for å finne fluorbaserte stoffer brukt på brannøvingsfeltene ved lufthavnen. Stoffene anses for å være alvorlig helse- og miljøskadelig og er oppført på den norske verstinglista.

Til tross for at PFOS-holdig brannskum ikke har blitt brukt på området på over 10 år, måler Avinor fortsatt betydelig spredning av PFOS fra brannøvingsfeltene i vann og i levende organismer.

– Det står klart at Evenes er en av de største nåværende aktive kildene til spredning av PFOS i Norge, står det i et brev fra Miljødirektoratet til Avinor.

Miljødirektoratet varsler nå at de vurderer å kreve en tiltaksplan for lufthavnen for å stanse spredningen av PFOS fra forurenset grunn.

– Kan føre til skader

Perfluoroktylsulfonat (PFOS) har vært brukt i brannskum til slukking av oljebranner og til brannøving ved lufthavner i Norge. Stoffet er giftig for mennesker og dyr og brytes ikke ned i naturen.

Den utbredte bruken av stoffene på brannøvingsfelt har ført til høye nivåer av PFOS i grunnen, grunnvannet og i levende organismer rundt flere lufthavner i Norge.

Alt grunn- og overflatevann som er prøvetatt ved Evenes viser forhøyete konsentrasjoner av PFOS.

Miljødirektoratet

Harstad/Narvik lufthavn i Evenes kommune i Nordland ligger midt i et våtmarksområde. De nærliggende vannene Langvatnet og Lavangsvatnet er spesielt sårbare naturvernområder, og ligger i Nautå og Kjerkvatnet naturreservat.

Begge verneområdene er såkalte «ramsarområder», det vil si at de er ansett for å være spesielt viktige våtmarksområder i internasjonal sammenheng.

– Fisk i Langevann og Lavangsvatn har uakseptable konsentrasjoner av PFOS. Det er vist at forurensingen spres til både grunnvannet og overflatevannet i nivåer som kan skade organismer, skriver direktoratet i sitt brev til Avinor.

140 kilo giftstoff

Evenes lufthavn er en av de best undersøkte flyplassene, men direktoratet mener Avinor ikke kan gjøre rede for utbredelsen av forurensingen.

– Vi mener det er gjennomført for få målinger til å få et godt og representativt bilde av totale mengder og spredning, og det er sprik i målte og beregnede konsentrasjoner.

Direktoratet mener også at spredningen og mengden av giftstoffene er større enn hva Avinor oppgir i sine undersøkelser. Direktoratet mener det ligger minst 140 kilo PFOS i grunnen ved brannøvingsfeltene. Avinor oppgir i sammendraget til sin rapport 100 kilo, ifølge Miljødirektoratet.

– Levende organismer ved Evenes har blitt prøvetatt i alt for liten grad for å gi et godt grunnlag for risikovurdering av hele økosystemet. I hvert område er det bare fanget og målt 10 fisk. Resultatene fra disse analysene tyder på en uakseptabel spredning, skriver direktoratet.

– Avinors rapport for Evenes undervurderer risikoen for effekter på økologien.

Stoppet bruken i 2001

PFOS er en perfluorert organisk forbindelse som kan være kreftfremkallende. PFOS har vært brukt i industri- og forbrukerprodukter siden 1950-tallet, hovedsakelig på grunn av gode overflateegenskaper.

Stoffet har vært brukt blant annet i impregnering, brannslukningsmidler og skismøring.

Avinor stoppet helt bruken av skum med PFOS i 2012, etter å ha trappet ned helt siden 2001. I dag er all bruk av PFOS stanset.

– Skummel miljøgift

Karl Kristensen i Bellona

Fagrådgiver Karl Kristensen hos Bellona forteller at PFOS er en av de skumleste miljøgiftene vi har her til lands.

Foto: Bellona

Fagrådgiver Karl Kristensen hos Bellona har giftstoffer som spesialfelt. Han forteller at PFOS er en av de skumleste miljøgiftene vi har her til lands.

– PFOS kan gi mange negative helseeffekter, som nedsatt immunforsvar samt økt fare for kreft og hormonforstyrrelser. Stoffet brytes ikke ned. Har du fått det i kroppen, blir du ikke kvitt det.

Han mener PFOS-forurensning ved brannøvingsfelt er en av de mest undervurderte miljøutfordringene i Norge, når det gjelder miljøgifter ute i naturen.

– Avinor har helt sikkert hatt fagpersoner involvert. Spørsmålet er om de tar den risikovurderingen som er gjort på alvor.

Mener situasjonen er ute av kontroll

Per-Erik Schulze

Per-Erik Schulze Naturvernforbundet mener Avinor har brukt flere «skitne triks for å nedspille risikoen».

Foto: Naturvernforbundet

Kristensen får støtte fra Per-Erik Schulze hos Naturvernforbundet. Han har miljøgifter og lokal forurensing som hovedfelt og har jobbet med PFOS i flere år.

Han mener PFOS er vår tids farligste miljøgift, at forurensningssituasjonen ved flere av Avinors lufthavner er ute av kontroll og at Avinor sliter med å skaffe seg overblikk.

– Evenes er bare en av flere lokaliteter i Norge som er sterkt forurenset, og der brannskumrester forgifter viktige naturverdier. Ulikhetene mellom nivåene på de ulike flyplassene skriver seg mye fra ulike naturgitte forhold, skriver Schulze i en e-post til NRK.

Schulze mener Avinor har brukt «flere skitne triks for å nedspille risikoen».

– Det viktigste etter mitt syn er at Avinor og deres eier Staten tar et skikkelig ansvar. Jeg mener de har gjort en stor unnlatelsessynd når de først i 2015 begynner å få oversikt over situasjonen, og snakker om tiltak.

18 lufthavner undersøkes

Avinor bekrefter at problemstillingen ikke er unik for Evenes. I perioden 2010 frem til 2012 gjorde Avinor undersøkelser på alle sine lufthavner, opplyser Jarl Øvstedal, som er avdelingsleder for Avinors miljøavdeling.

Da var det tre lufthavner som Avinor markerte rødt, det vil si at selskapet selv så at det var behov for å gjøre tiltak, forteller han.

– Videre ble cirka 18 lufthavner vurdert slik at det ikke var tilstrekkelig datagrunnlag for å konkludere hvorvidt miljøpåvirkningen var akseptabel eller ikke, sier Øvstedal.

– På bakgrunn av det satte Avinor i gang egne undersøkelser på disse lufthavnene. Avinor vil utover året i år komme med rapporter for alle disse lufthavnene, der Evenes er først ut, fortsetter han.

– Venter på en ny rapport

Øvstedal forteller at direktoratet bygger det omtalte brevet på undersøkelser som Avinor selv har gjorde og rapporterte inn til Miljødirektoratet mot slutten av 2012.

– Det som er litt synd, er at direktoratet ikke har ventet på den nye rapporten som oppsummerer alle de tilleggsundersøkelsene som er gjort på Evenes. Den nye rapporten kommer i slutten av januar, sier Øvstedal til NRK.

Han bemerker at det ikke er dokumentert at utlekkingene har konsekvenser for menneskelig helse, og at Mattilsynet har konkludert at det ikke er farlig å spise fisk fra områder ved Avinors lufthavner.

– Om situasjonen ved Evenes er akseptabel eller ikke, vil vi konkludere med i rapporten som kommer. Jeg vil ikke si noe om konklusjonen før rapporten er ferdig.

Har ikke gjennomført konkrete tiltak

Øvstedal ønsker heller ikke kommentere hvor mye miljøgifter som befinner seg i grunnen ved Evenes lufthavn, før rapporten er ferdig.

– Har dere gjort noen tiltak så langt?

– Vi har ikke gjort konkrete tiltak enda. Det er fordi det er lite erfaring internasjonalt på tiltaksmetoder. Disse miljøgiftene er spesielle og opptrer spesielt i naturen. Å komme fram til riktig tiltaksmetode er ikke rett fram, og er et tema vi jobber med nå.

– En utfordring

Lufthavnsjef ved Evenes lufthavn Eirik Bergstedt

Lufthavnsjef Eirik Bergstedt ved Evenes lufthavn.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Miljødirektoratet mener forurensningssituasjonen er såpass alvorlig at Avinor må lage en tiltaksplan for å kartlegge hva som må gjøres for å stanse spredningen så fort som mulig. Avinor har frist til 23. januar på å svare på brevet fra Miljødirektoratet.

Lufthavnsjef Eirik Bergstedt innrømmer at de har en utfordring som de har jobbet med over flere år.

– Dette er gamle synder som ligger tilbake i en tid da man ikke visste at dette var miljøfarlige stoffer, sier Bergstedt til NRK.

Han avviser at de har sovet i timen, og forteller at de har jobbet intensivt med å kartlegge de utfordringene de står overfor.

– Hadde det vært kritisk og nødvendig med umiddelbare tiltak, så hadde vi gjort det. Verken vi eller andre aktører har vurdert situasjonen som kritisk.