NRK Meny
Normal

Filmet SM-sex, nå er han dømt for voldtekt

Paret hadde SM-sex, og premisset for rollespillet var at han skulle voldta henne. Men mannen ignorerte de avtalte stopp-signalene, og ble anmeldt for for voldtekt.

Lofoten tingrett

– Den voldtektstiltalte mannen i respekterte ikke de avtalte kodeordene for å stoppe rollespillet. Dermed ble SM-spillet om voldtekt til virkelighet for fornærmede, sa aktor Erik Thronæs.

Foto: John Inge Johansen

Mannen som har stått tiltalt i Lofoten tingrett for uaktsom voldtekt mot sin tidligere samboer er dømt til ett år og to måneder fengsel, samt til å betale 120.000 kroner i oppreisning til kvinnen.

Straffen er strengere enn det aktor Erik Thronæs la ned påstand om. Tingretten mener at voldtekten grenset opp mot forsettlig voldtekt og skjerpet derfor straffen.

Et mindretall i retten stemte for enda strengere straff.

Ba ham stoppe

Tingretten fikk forelagt videodokumentasjon av selve voldtektshandlingen som av den dømte ble framstilt som et rollespill i forbindelse med SM-sex.

Spørsmål om kvinnens samtykke står sentralt. I dommen skriver sorenskriver Rolf Eidissen:

«Hun har i hvert fall ikke reflektert nøye over hva hun samtykket i og vurdert konsekvensene. Det avgjørende er at allerede da det såkalte rollespillet hadde vart i et par minutters tid så måtte det for en alminnelig aktsom og hensynsfull mann fremstå som åpenbart at ethvert samtykke var kalt tilbake.»

Få rettsavgjørelser

Tingretten drøfter også i dommen om hvorvidt det er mulig å gi et samtykke til voldtekt. I følge juridisk teori er det uklart om det er mulig å si ja til dette, selv i en kontekst hvor dette skal være et rollespill.

I dommen heter det: «Samtykke til voldtekt har intet fornuftig og hederlig formål og selv om en gjerningsmann skulle bygge på samtykke kan han i hvert fall ikke gå ut fra at samtykket virker straffriende…»

Fulgte ikke spillet

Videre mener retten at rollespillet flere ganger ble avbrutt gjennom bruk av kodeord. Det ansees som vanlig i SM-rollespill at bruk av ordene «rosa» skal føre til en pause i spillet, mens «rødt» skal avbryte hele handlingen.

I dommen heter det: «Tiltalte har på egen risiko betraktet avtalen som ugjenkallelig. Han har ikke bare oversett kodespråket, men også totalt oversett fornærmedes hele reaksjon i det påfølgende. Hennes reaksjon, både verbalt og fysisk og psykisk kunne ikke etterlate noen som helst tvil om at fornærmede ikke anså seg som deltaker i et rollespill. Tiltalte har gjort gjeldende at det var bare kodespråket som kunne avslutte rollespillet. Tingretten bemerker at fornærmede flere ganger ropte både rosa og rødt uten at tiltalte tok noen notis av det. Dessuten fremstår det som åpenbart at fornærmede ikke bare på denne måten var berettiget til å avslutte et eventuelt rollespill. Også hennes øvrige protester, verbale og fysiske og psykiske reaksjoner viste med all mulig tydelighet at hun ikke deltar i et rollespill. Tiltalte viste imidlertid ingen respekt for dette».

Grenser mot forsett

Tiltalen som statsadvokaten hadde utformet, innebar uaktsom voldtekt, altså at handlingen ble gjennomført men at overgriperen etter hvert forsto eller burde forstått at den andre parten ikke ønsket dette. I dommen har retten vurdert handlingen som mer en enn uaktsom voldtekt:

– Fornærmedes atferd er ikke skuespill. Atferden viser en desperat og fortvilet kvinne som overmannes av en fysisk overlegen mann som tiltvang seg samleie med henne med unødvendig brutalitet og nedverdigelse. En annen alminnelig hensynsfull person ville åpenbart ha forstått at fornærmede ikke gikk frivillig med på samleiet. Tingretten har ikke vært i tvil om at skyldkravet er oppfylt. Forholdet ligger meget nært opp til forsettlig voldtekt.

Erstatning

Staten har normer for oppreisning til voldtektsoffer. I saker med uakstom voldtekt er det normalt at erstatningsbeløpet ligger rundt 90.000 kroner, mens der handlingen er gjennomført med forsett har rammen lagt på 150.000 kroner. Bistandsadvokaten mente at kvinnen burde tilkjennes den høyeste beløpssatsen, som om dette var en forsettlig handling. Tingretten har dømt tiltalte til å betale 120.000 kroner i erstatning.

Dommen ankes

Mannens forsvarer Roland Kjeldahl opplyser til NRK at voldtektsdommen vil bli anket.

– Min klient aksepterer ikke dommen, sier Kjeldahl.

Anken kommer til å bli fullstendig – det vil si at både skyldsspørmålet, straffen og erstatningen ankes til lagmannsretten.

– Vi er overrasket over rettens beslutning og at de har valgt å straffe min klient så sterkt som de har i denne dommen, sier Kjeldahl.

– Vanskelig å bryte med tiltalte

Aktor hadde lagt ned påstand om ni måneders fengsel for uaktsom voldtekt og at fornærmede får 150.000 i erstatning.

– Saken er uvanlig, fordi den handler om et par som bruke voldtekt som tema i et rollespill. Den voldtektstiltalte mannen i respekterte ikke de avtalte kodeordene for å stoppe rollespillet. Dermed ble SM-spillet om voldtekt til virkelighet for fornærmede, sa aktor Erik Thronæs i sin prosedyre.

– Vanskelig å bryte med tiltalte

Kvinnen forklarte seg i flere timer for Lofoten tingrett sist uke.

Kvinnen tegner et bilde av avhengighet og et behov for trygghet, og at det ble vanskelig å bryte med tiltalte som i starten av forholdet framsto som en nær og varm person.

Vanskelig barndom

I sin forklaring sa kvinnen at hun har hatt en vanskelig barndom, med en far som var både fysisk voldelig og nedpsykende i sin omgang med henne.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det – men jeg har ikke hatt det bra, sa kvinnen.

Lang sykehistorie

Kvinnen har en lang sykehistorie og hun har vært innlagt på flere forskjellige psykiatriske institusjoner.

Ved ett tilfelle ble fornærmede spikret fast av tiltalte.

– Jeg tenkte at dette er det jeg fortjener, men etter dette forsøkte jeg en overdose med epilepsimedisin og våknet på sykehuset på intensivavdelingen.

Aktor Erik Thronæs og forsvarer Roland Kjeldberg

Aktor Erik Thronæs og forsvarer Roland Kjeldberg diskuterer sakens videre framdrift.

Foto: John Inge Johansen / NRK