NRK Meny
Normal

Hadde ikke råd til å øve - nå får de krisehjelp

I en rapport til Justisdepartementet uttrykker Hovedredningssentralen Nord-Norge bekymring for at anstrengt økonomi vil kunne svekke kvaliteten på redningstjenesten. Blant annet har de måttet takke nei til å delta på øvelser. Nå tar regjeringa affære.

Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Bodø

Herfra ledes redningstjenesten ved Hovedredningssentralen i Bodø. I år så de ut til å gå mot et merforbruk på 750.000 kroner. Nå får de penger av regjeringa.

Foto: Leif Inge Larssen / NRK

I rapporten som er sendt til Justis- og beredskapsdepartementet uttrykker Hovedredningssentralen Nord-Norge i Bodø bekymring for at anstrengt økonomi går på beskostning av oppgavene de skal løse.

Avdelingsdirektør Bent-Ove Jamtli sier de i år så ut til å gå mot et merforbruk på 750.000 kroner.

HRS klarer ikke å møte forventningene fra andre beredskapsaktører om å planlegge og gjennomføre redningsøvelser på grunn av marginal bemanning og manglende økonomisk handlingsrom.

Hovedredningssentralens rapport til Justisdepartementet

– Utfordringa har vært at vi har hatt en flat budsjettutvikling over flere år, og at handlingsrommet i budsjettet vårt har blitt mindre og mindre.

Det har gått ut over virksomheten til redningstjenesten, forteller han:

– Vi har måttet sagt nei til å delta på en rekke aktiviteter. Det gjelder både øvelser, seminarer som vi arrangerer eller deltar på, øvingsplanlegging, samt deltakelse på diverse fora som diskuterer redningstjenesten både nasjonalt og internasjonalt.

– Det har vært sånn at vi har måttet prioritere ganske hardt det viktigste, og det er først og fremst å drifte redningssentralen med personell året rundt, forklarer Jamtili.

– Mindre egnet til samfunnsoppdrag

– I rapporten står det at dere kan ende opp med å øve mindre, på grunn av dårligere budsjettrammer. Hvilken betydning kan det få?

– Det går ut over den oprative virksomheten ved at vi gjennom å øve mindre, blir mindre profesjonelle. Vi blir mindre egnet til å ivareta samfunnsoppdraget vårt som er å drive øyeblikkelig redningstjeneste.

På lengre sikt vil ovenfornevnte forhold kunne svekke hovedredningssentralens evne til å koordinere effektiv livreddende innsats, og dette vil redusere kvaliteten på redningstjenesten.

Hovedredningssentralens rapport til Justisdepartementet

Som følge av begrensede økonomiske rammer har HRS også et etterlsep på etter- og videreutdanning blant redningslederne.

I rapporten viser de også til at lite penger har gått ut over det internasjonale samarbeidet.

– Vi er et lite land, og har begrensede ressurser. Derfor også avhengig av å samarbeide med andre land om redningstjenesten. Det gjelder både utdanning og ressurser som Norge som nasjon ikke har råd til å ha til en hver tid. Så det er et viktig samarbeid for oss, understreker avdelingsdirektøren.

Dekker underskuddet

Etter at Hovedredningssentralen tok med seg disse bekymringene i teritalrapporten til Justis- og beredskapsdepartementet har ting skjedd.

Det forventede underskuddet i år på 750.000 kroner blir dekket.

– I tillegg viser budsjettforslaget for neste år en kraftig styrking av redningstjenesten, sier en fornøyd Jamtli.

Totalt foreslår regjeringa å øke bevilgningen til HRS med 10 millioner kroner i 2014.

– Hvordan vil disse ekstra midlene påvirke måten dere jobber på?

– Nå kan vi styrke bemanninga. Vi kan i mye større grad delta på aktiviteter der det er ønskelig at vi er med. I tillegg kan vi i større grad planlegge og gjennomføre øvelser på egenhånd og sammen med andre.

– Behov for å styrke HRS

Justisdepartementet skriver i en mail til NRK.no at antall hendelser som har innvolvert Hovedredningssentralen er mer enn doblet de siste ti årene.

– Økningen i antall hendelser medfører en stadig forhøyet risiko for at HRS ikke klarer å bemanne opp med nok operativt personell ved større eller mange parallelle hendelser, skriver de og legger til:

Bent-Ove Jamtli

Avdelingsdirektør Bent-Ove Jamtli sier de har måttet takke nei til å delta på en rekke øvelser. – Vi blir mindre egnet til å drive med redningstjeneste.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Regjeringen mener at det er behov for å styrke HRS sin operative evne til å lede og koordinere redningsaksjoner, øke tilsynet med de lokale redningssentralene og ivereta viktige samvirkeoppgaver.

Styrkingen kommer godt med, sier avdelingsdirektør Bent-Ove Jamtli ved Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Også etterslepet på etter- og videreutdanninga av redningsledere blir nå tatt tak i, forteller han.

– Det ser vi fram til. Det er en veldig positiv budsjettutvikling som er skissert for redningstjenesten for neste år, og det gjør at vi kan hente inn en del av det vi har måttet nedprioritere tidligere.