Budsjettglede i Andøy

Ordføreren gir regjeringen honnør for sin videre satsing på flystasjonen og rakettskytefeltet.

Jonni Solsvik (H)

HONNØR: Ordfører i Andøy, Jonni Solsvik (H) sier regjeringes videre satsing på Andøya flyplass får mye å si for nordområdesatsingen.

Foto: Tone Gullaksen / NRK

Jonni Solsvik (H) er positiv til at regjeringen ønsker å videreføre driften ved Andøya flystasjon. Det planlegges utbygging og utbedringer av allerede eksisterende anlegg i kommunen.

- Helt umiddelbart tenker jeg at dette skal regjeringen ha honnør for. De følger opp det vi har sett de siste årene, nemlig at det satses på å investere på Andøya flystasjon, og at det blir ansett å være en viktig operativ struktur i Forsvaret i årene fremover. Det er viktig at dette blir fulgt opp med de nødvendige pengene for å få flystasjonen best mulig rustet, sier Solsvik.

Nordområdesatsing

- Dette er jo en del av regjeringens satsing på nordområdene hevder de i budsjettet, hva betyr dette lokalt for Andøy kommune.

- Det betyr veldig mye, men også for forsvaret, og det er like viktig. Nå er det forutsigbarhet i den strukturen forsvaret skal ha, og det medfører at det både på kort og lang sikt blir lettere å rekruttere til viktige jobber i Forsvaret og ved Andøya flystasjon.Flystasjonen inngår i en av de viktigste operative strukturene for å ta vare på nordområdene.

- Hvis vi tar en titt bak tallene, er dette nok til å møte utfordringene for framtida ved Andøya flystasjon?

- Det blir litt overordnet. Bevilgningene til Forsvaret totalt sett er for lave i forhold til den strukturen som Stortinget har bestemt at forsvaret skal ha.

- Helt konkret på Andøya flystasjon vil det nok i årene framover bli behov for ytterligere investeringsmidler, men det man skal gi honnør for, etter mitt syn, er jo at man både gjør nødvendige bevilgninger for det man er i gang med, samtidig signaliserer man at det i årene framover vil være behov for ytterligere investeringsmidler.

Flere forskere til Andøy

- Hva med Andøya rakettskytefelt, her ønsker regjeringen å bevlige 15 millioner kroner som skal gå til oppgradering av infrastrukturen ved rakettskytefeltet, og pengene skal også stimulere norske forskere til å benytte Anøya mer, hva tenker du om det?

- Dette var jo en sak som var meldt i forbindelse med stortingsvalget, og den regner jeg med blir fulgt opp i forbindelse med budsjettet. Men det er ikke noe mindre gledelig av den grunn, sier ordføreren.

- Andøya Rakettskytefelt og virksomheten der er faktisk også en viktig struktur i forhold til nordområde-satsingen, og det vil være behov for ytterligere satsing på denne virksomheten i årene framover for å utnytte utviklingspotensialet som ligger der. Jeg tar det som et klart signal om at regjeringen også ser behovet for å satse på Andøya rakettskytefelt i årene framover, sier Jonni Solsvik.