Hopp til innhold

– Med regjeringens tempo vil det ta over 200 år å nå miljømålene

– Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er rett og slett temmelig frekk, konstaterer generalsekretæren i Sabima. Han frykter mange planter og dyr vil være utryddet lenge før man rekker å redde dem.

Sivspurv

Sivspurv kom inn på rødlisten i fjor, som nær truet.

Foto: Martin Eggen

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima
Christian Steel

– Da naturmangfoldsloven ble vedtatt i 2009 var det en uttalt ambisjon at 400 arter var et naturlig mål å få prioritert. På sju år er 13 arter prioritert. Med samme fart vil det ta 400/13*7 = 215 år! Sittende regjering ligger under gjennomsnittet, sier Christian Steel.

Foto: SABIMA

Nylig gikk Norsk Ornitologisk Forening ut med sin bekymring for at fuglebestandene i Europa raser. De frykter dette indikerer omfattende problemer for økosystemet.

Nå kommer biolog og generalsekretær Christian Steel i miljøorganisasjonen Sabima med krass kritikk av regjeringens miljøarbeid.

– Vidar Helgesen er rett og slett temmelig frekk når han viser til at denne regjeringen har prioritert fem arter og utvalgt en naturtype, sier Steel (se faktaboks).

– Stortingets mål for prioriterte arter er 400, og da naturmangfoldloven ble vedtatt i 2009 kom Høyre med kraftig kritikk av de rødgrønne for sommel og sa at det nå hastet veldig med å få prioritert mange arter.

Men med Vidar Helgesens og Erna Solbergs tempo vil det faktisk ta over 200 år nå Stortingets mål, og mange planter og dyr være utryddet lenge før man rekker å redde dem, ifølge generalsekretæren.

Vipa

Fuglene forsvinner fordi våtmarker, gammelskoger og kulturlandskap har mistet mye av sitt øvrige mangfold – som vi har mye dårligere oversikt over enn fugler, sier generalsekretær Christian Steel i Sabima.

Foto: Martin Eggen

– Under Høyres styre har det ikke blitt utarbeidet et eneste nytt faggrunnlag for å berge utrydningstrua arter, og i forslaget til budsjett for 2017 er det ikke en krone mer til forvaltning av planter og dyr som holder på å forsvinne fra norsk natur.

– Vingeklipper miljømyndighetene

Det er særlig forslaget om å kutte i bevilgningene til Miljødirektoratet som møter skepsis, og som Steel omtaler som «et av de mest alvorlige angrepene på norsk naturforvaltning på mange år».

– Det er bare noen måneder siden Stortinget strammet kraftig opp i regjeringens forslag til handlingsplan for naturmangfold. Nå foreslår regjeringen å kutte i ressursene til dem som skal gjennomføre planen.

Han hevder regjeringen systematisk bygger ned sikkerhetsmekanismer for forvaltningen av norsk natur, ved å øke tempoet i utbygging samtidig som man vingeklipper miljømyndighetene, og svekker lovverket for arealforvaltning.

Et av de første grepene regjeringen tok var å ta det overordnede ansvaret for naturhensyn i arealforvaltningen bort fra miljøministeren og gi det til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Christian Steel / Generalsekretær i SABIMA

– Tar tid

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier til NRK at regjeringen jobber med å følge opp Stortingets beslutning fra mai i forbindelse med stortingsmelding.

Helgesen sier dette arbeidet vil føre til at nye arter blir prioritert. Han påpeker også at arbeidet med prioritering av en art nødvendigvis tar tid.

Vårt utgangspunkt er først å vurdere prioritering av de artene som er mest truet og som har en vesentlig del av sin europeiske utbredelse her i Norge.

Vidar Helgesen

– Men for svært mange arter kan arealbaserte eller andre virkemidler, for eksempel skogvern, være bedre egnet enn prioritering for å sikre overlevelsen til disse artene. Dette er grundige vurderinger vi må gjøre for hver enkelt art.

Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen (H)

Vidar Helgesen (H) har bedt Miljødirektoratet om en vurdering av hvilke arter som er mest aktuelle for å bli prioriterte arter, og regner med å motta vurderingen snart. – Regjeringen vil da sette i gang en prosess med sikte på prioritering av arter der dette er det mest hensiktsmessige og effektive virkemiddelet.

Foto: Kari Skeie / NRK

Har gitt føringer

Statsråden avviser at regjeringen har tatt det overordnede ansvaret for naturhensyn i arealforvaltningen bort fra miljøministeren.

– Selv om regjeringen ønsker å effektivisere utbyggingen av veier og andre viktige samfunnstiltak, har jeg gitt klare føringer om hvilke arter, naturtyper og andre miljøhensyn som er av nasjonal og vesentlig regional betydning.

Finnskogen

– Da vi la frem stortingsmeldingen om naturmangfold, var det 15 år siden sist en regjering la frem en slik melding. Hovedgrepene i meldingen fikk bred tilslutning i Stortinget, sier Helgesen. Regjeringen og Miljødirektoratet vil prioritere oppfølging av meldingen i 2017.

Foto: Nilsen, Svein Aage / NTB scanpix