Hopp til innhold

168 verneområder trues av fremmede trær

En ny rapport viser at norske verneområder trues fra innsiden av fremmede treslag. – Det blir bare verre og verre jo lenger disse trærne får stå og spre frøene sine, mener WWF.

Platanlønn, Acer pseudoplatanus

Platanlønn ble innført til Norge som et prydtre på 1700-tallet. Flere steder er dette løvtreet blitt det dominerende treslaget og er regnet som en høyrisikoart som har stor negativ effekt på biologisk mangfold.

Foto: Rübberdt, Sissel / Direktoratet for naturforvaltning

Verneområdene i Norge skal bevare sårbare og truede naturtyper.

I dag beskyttes sårbare områder gjennom strenge regler for byggevirksomhet, menneskelig aktivitet og motorferdsel. Men verneområdene står i fare for å ødelegges av naturen selv.

I en ny rapport fra WWF Norge, Sabima, Naturvernforbundet og Norsk Botanisk Forening, kommer det frem at minst 168 norske verneområder har fremmede treslag som kan utkonkurrere de artene verneområdene er etablert for å beskytte.

– Vi har et kjempeproblem med å skulle beskytte mangfoldet i norsk natur, sier skogsbiolog i miljøorganisasjonen WWF Norge, Trude Myhre.

Også på verdensbasis anses fremmede arter å være en av største truslene for naturmangfoldet.

NRK har tidligere skrevet om grana, som er i ferd med å fortrenge naturlig og vernet plante- og dyreliv i Junkerdalsura naturreservat i Saltdal i Nordland.

Men den ferske rapporten viser at fremmede treslag er en trussel for langt flere verneområder.

Trude Myhre i skogområde

– Vi har et kjempeproblem med å skulle beskytte mangfoldet i norsk natur, sier skogsbiolog i miljøorganisasjonen WWF Norge, Trude Myhre.

Foto: Reidar Haugan, Naturhistorisk museum

Tre fylker topper lista

I rapporten er det kartlagt norske verneområder i alle landets fylker som har innslag av fremmede treslag som gran, sitkagran og platanlønn. Også arter som buskfuru, edelgran, vrifuru, europalerk og storlind er representert i verneområdene.

Sitkagran ved Oslo

Sitkagran er en av tresortene som er å finne i vernede områder. Den kan bli opp mot 70 meter høy og slipper minimalt med sollys ned til bakken.

Foto: (cc) Terje Solbakk / flickr.com/29917491@N08

Dette er arter som ikke hører naturlig hjemme i områdene og som har blitt spredt dit, bevisst eller ubevisst av mennesker. Når de har etablert seg oppstår problemer med gjengroing og at hele økosystem i verste fall kollapser.

– Det er veldig alvorlig når de fleste av naturreservatene rett og slett har en haug med fremmede treslag som truer de allerede truede slagene som var utgangspunktet for vernet, sier Myhre som forteller at problemet er størst langs kysten av Vestlandet og Nord-Norge.

Rapporten viser at det er Nordland, Hordaland og Sogn og Fjordane som topper lista over fremmede tresorter i vernet natur.

Myhre sier det nå trengs en stor, nasjonal ryddedugnad.

– Det blir bare verre og verre jo lenger disse trærne får stå og spre frøene sine.

Ministeren bekymret

Miljøvernminister Ola Elvestuen (V) mener det er viktig å ivareta de vernede områdene bedre enn hva man gjør i dag. Også fordi man har behov for å verne mer i fremtiden.

Han mener myndighetene har god oversikt over situasjonen.

– Det er mange verneområder som er truet. Ikke bare trær, men generelt fremmede arter. Feilen er at man har tillatt å plante ut fremmede arter, og nå ser vi spredningen av det. Det må vi må en slutt på, sier Elvestuen.

Verneområder

Fylker

Verneområder med fremmede treslag

Verneområder per fylke

Sogn og Fjordane

46

155

Hordaland

37

194

Nordland

23

237

Sør-Trøndelag

15

151

Troms

13

102

Møre og Romsdal

7

229

Agder

6

240

Telemark

5

210

Rogaland

5

210

Oppland

4

176

Buskerud

2

161

Oslo og Akershus

2

248

Hedmark

1

171

Østfold

1

153

Finnmark

1

86

Nord-Trøndelag

0

189

Vestfold

NA

138

Totalt antall verneområder

168

3004