Misnøye med fylkesrådmann

Forum Bjoneroa i Gran mener fylkesrådmannen er lite framtidsrettet når han foreslår gjenbruk av dagens ferje over Randsfjorden. I et brev til Oppland fylkeskommune viser Forum Bjoneroa til at det bør anskaffes et nytt fartøy med tilhørende kaianlegg. På lengere sikt bør det jobbes for ei bru over Randsfjorden.