NRK Meny
Normal

Vil gjenkristne Norge

- Kristent Samlingsparti er det eneste partiet med en klar bibelsk profil, sier Gunnar Gjærløw Evang, toppkandidat for KSP i Oppland.

Gunnar Gjærløw Evang (KSP)
Foto: Privat

Lokale spørsmål:

1. Hvilken sak er den viktigste Oppland-saken for deg?

- KSP har et bredt program som angår alle deler av landet og samfunnslivet. Det som tjener landet til det beste, vil også være til gagn for Oppland.

Likevel er det én sak som mer enn noe annet gjelder Oppland ; det å legge forholdene til rette slik at vi kan motvirke effekten av at Oppland er et innlandsfylke med til dels spredt bosetting og uten direkte oljeinntekter. Dette gir seg utslag på flere felter:
- Utbygging av kommunikasjoner, med vei og jernbane, herunder å knytte Gjøvik-regionen nærmere til Hedmark-sida gjennom vei / jernbanebru. Denne bør gå fra CC, like godt først som sist, selv om dette er en dyrere løsning enn å krysse lengre nord. Det må også søkes å få overført langt mer av godstransport fra vei til bane, noe som både er mer økonomisk og miljøvennlig og sikkerhetsmessig gunstig.
- Stimulering til nyskaping av arbeidsplasser gjennom økonomiske tiltak som gjør det mindre risikofylt og byråkratisk å starte egen virksomhet. Det er slike virksomheter landet skal leve av etter oljen.
- Ved tildeling av statlige eller regionale arbeidsplasser, må det søkes å få lagt disse til Oppland, og i første rekke til Gjøvik-regionen som har vært sultefôret på dette feltet.

Mindre skatt for bedriftene

2. Hva kan gjøres for å sikre arbeidsplassene i Oppland?

- En aktiv økonomisk politikk som motvirker avvikling og fremmer nyskaping, sikrer arbeidsplassene. Derfor vil KSP at arbeidende kapital i bedriftene ikke skal beskattes, men at skattlegging først skjer når kapital tas ut. Dernest vil vi at en bedrift skal kunne gå i arv til neste generasjon uten en arveskatt som i mange tilfeller fører til en umulig kostnad med påfølgende nedleggelse. Gründere må gis skattefritak eller utsettelse i startfasen og et enklere byråkrati, samt praktisk oppstartshjelp, slik at fallhøyden kan bli mindre og motbakkene overkommelige. På landsbasis er det 400000 ansatte i bedrifter med under 5 ansatte, så det er et betydelig potensiale for nye arbeidsplasser i nye småbedrifter.

3. Bør flere kommuner i Oppland slå seg sammen?

- Dette er noe som ikke bør være sentralstyrt, men overlates til de enkelte kommuner. Selv nabokommuner kan ha svært forskjellig næringsgrunnlag og svært forskjellige utfordringer. I mange tilfeller kan interkommunalt samarbeid innen enkeltfelter være bedre enn sammenslåing, selv om en felles kommuneadministrasjon i andre tilfeller kan være slankere og mer effektiv enn flere separate.

Ett samferdselsrike

4. Hva er den viktigste samferdselsoppgaven i Innlandet de neste årene?

- At Innlandet kan bli ett rike hva kommunikasjoner angår. Aksen Hamar-Lillehammer er godt utbygd både med vei og bane, mens GLT-regionen i langt større grad er en blindtarm. Utbygging av riks- og stamveinettet med 3- og 4-feltsveier, sammenkopling av vei- og bane-nettet mellom Gjøvik og Hamar, og utbygging av banenettet slik at reisetidene går ned og mer gods kan fraktes på bane, vil knytte regionen sammen, samt bedre kontakten både sørover og nordover.

5. Hvordan kan vi hindre fraflytting fra bygdene våre?

- Ved å gjøre det mer attraktivt å bo der. Det betyr å legge forholdene til rette for et livskraftig, produktivt næringsliv, langs de linjene som tidligere er beskrevet. Men det betyr også å gi familier muligheten til å klare seg på én inntekt fra eksternt arbeid, ved å øke kontantstøtten til et levelig nivå. Dermed kan barnefamilier bo i områder der det ikke er grunnlag for barnehager. Ved å la statsstøtten til barnehagene isteden følge det enkelte barnet, gis foreldrene et reelt valg. Videre betyr ”attraktivt” at skoler, helsetilbud, fritidstilbud og kommunikasjoner må bygges ut, istedenfor å bygges ned. Mye av dette må gjøres av kommunene selv, tilpasset lokale forhold, men sentrale myndigheter kan bidra til å legge forholdene til rette.

Felles spørsmål:

Lov-og-orden-parti

1. Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

- KSP er det eneste partiet som har en klar bibelsk profil og som tør å framholde denne også i kontroversielle saker, slike som abort, kristen formålsparagraf, ekteskapslov og Israel. Samtidig er det et nei-til-EU-parti, et lov-og-orden-parti og et parti som setter personlig valgfrihet høyt.

2. Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

- Gjenkristningen av Norge. Vi har i siste stortingsperiode sett en rasering av det kristne grunnlaget vår nasjon er tuftet på. Dette viser seg bl.a. i form av endringene i ekteskapsloven, barneloven, bioteknologiloven og opplæringsloven, samt hvordan politiske myndigheter har overstyrt kirkelige myndigheter og forsøkt å kvitte seg med kristne friskoler eller i det minste detaljstyre deres undervisning og ansettelsespraksis. På alle disse feltene vil KSP kjempe for gjenkristning.

Ja til Frp og H

3. Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Med basis i svaret over gir valget av samarbeidspartnere seg selv: De som støtter oss i disse sakene, samt økonomisk politikk og forholdet til Israel, er de partier det er naturlig for KSP å søke samarbeid med.

4. Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Jeg skulle gjerne ha sagt KrF, men dette partiet har, slik jeg ser det, beveget seg langt i sosialistisk retning og er uklare i mange kristne spørsmål samt forholdet til Israel. Det er derfor mer naturlig for KSP å søke et bredt samarbeid med FrP, og Høyre, selv om det selvsagt er områder der vi er uenige med disse partiene.

5. Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Ettersom KSP er et klart kristent og ikke-sosialistisk parti, vil ikke SV være en naturlig samarbeidspartner, selv om det selvsagt vil kunne være enkeltsaker der vi kan finne sammen, f.eks. innenfor miljøpolitikken og EU-spørsmålet.

Listetopper i Oppland